Giáo dục

Top 200 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I đầy đủ nhất

Trong quá trình bắt đầu học tiếng Anh, việc học từ vựng hay thu nạp một vốn từ là vô cùng quan trọng. Để có thể nghe nói đọc viết cũng như ứng dụng vào trong giao tiếp hàng ngày thì bắt buộc chúng ta phải có vốn từ vựng đủ. Hãy cùng Bhiu.edu.vn củng cố đồng thời khám phá những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ i thông dụng này ngay nhé.

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 2 chữ cái

 • In /ɪn/: phía trong
 • It /ɪt/: nó, cái đó, con vật đó
 • If /ɪf/: nếu như

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 3 chữ cái

 • Ice /aɪs/: nước đá
 • Ill /ɪl/: ốm, bệnh
 • Ink /ɪŋk/: mực
 • Its /ɪts/: của cái đó, của con đó

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 4 chữ cái

 • Idea /aɪˈdɪə/: ý tưởng
 • Item /ˈaɪtəm/: mục
 • Icon /ˈaɪkɒn/: biểu tượng
 • Iron /ˈaɪən/: sắt
 • Into /ˈɪntuː/: vào trong

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 5 chữ cái

 • Issue /ˈɪʃuː/: vấn đề
 • Image /ˈɪmɪʤ/: hình ảnh
 • Idea /aɪˈdɪəl/: lý tưởng
 • Index /ˈɪndɛks/: mục lục
 • Input /ˈɪnpʊt/: đầu vào
 • Inner /ˈɪnə/: bên trong
 • Imply /ɪmˈplaɪ/: bao hàm, ngụ ý
 • Inter /ɪnˈtɜː/: hấp dẫn
 • Irony /ˈaɪərəni/: trớ trêu
 • Idiom /ˈɪdɪəm/: cách diễn đạt

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 6 chữ cái

 • Income /ˈɪnkʌm/: thu nhập = earning
 • Impact /ˈɪmpækt/: sự va chạm
 • Inside /ɪnˈsaɪd/: nội bộ
 • Indeed /ɪnˈdiːd/: thật
 • Island /ˈaɪlənd/: đảo
 • Intent /ɪnˈtɛnt/: ý định, dự định
 • Injury /ˈɪnʤəri/: thương tật
 • Invest /ɪnˈvɛst/: đầu tư
 • Import /ˈɪmpɔːt/: nhập khẩu
 • Ignore /ɪgˈnɔː/: làm lơ
 • Invite /ɪnˈvaɪt/: mời

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp
 • Tổng hợp từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E chi tiết nhất
 • Bỏ túi bộ từ vựng tiếng Anh về gia đình đầy đủ nhất

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 7 chữ cái

 • Include /ɪnˈkluːd:/: bao gồm
 • Improve /ɪmˈpruːv/: tiến bộ, cải thiện
 • Initial /ɪˈnɪʃəl/: ban đầu
 • Instead /ɪnˈstɛd/: thay vì
 • Imagine /ɪˈmæʤɪn/: tưởng tượng
 • Intense /ɪnˈtɛns/: mãnh liệt
 • Insight /ˈɪnsaɪt/: sáng suốt
 • Instant /ˈɪnstənt/: tức thì

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 8 chữ cái

 • Increase /ˈɪnkriːs/: tăng
 • Included /ɪnˈkluːdɪd/: bao gồm
 • Involved /ɪnˈvɒlvd/: bị liên lụy
 • Internal /ɪnˈtɜːnl/: nội bộ
 • Indicate /ˈɪndɪkeɪt/: nội bộ
 • Intended /ɪnˈtɛndɪd/: dự định
 • Identify /aɪˈdɛntɪfaɪ/: nhận định
 • Informed /ɪnˈfɔːmd/: thông báo
 • Interior /ɪnˈtɪərɪə/: nội địa
 • Instance /ˈɪnstəns/: phiên bản

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 9 chữ cái

 • Important /ɪmˈpɔːtənt/: quan trọng
 • Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 • Institute /ˈɪnstɪtjuːt/: học viện
 • Immediate /ɪˈmiːdiət/: ngay tức khắc
 • Influence /ˈɪnflʊəns/: ảnh hưởng
 • Interview /ˈɪntəvju/: phỏng vấn
 • Intention /ɪnˈtɛnʃən/: chú ý
 • Introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/: giới thiệu
 • Interface /ˈɪntəˌfeɪs/: giao diện
 • Implement /ˈɪmplɪmənt/: triển khai thực hiện
 • Inflation /ɪnˈfleɪʃən/: lạm phát
 • Inventory /ˈɪnvəntri/: hàng tồn kho
 • Infection /ɪnˈfɛkʃən/: nhiễm trùng

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 10 chữ cái

 • Investment /ɪnˈvɛstmənt/: sự đầu tư
 • Individual /ˌɪndɪˈvɪdjʊəl/: cá nhân
 • Industrial /ɪnˈdʌstrɪəl/: công nghiệp
 • Initiative /ɪˈnɪʃɪətɪv/: sáng kiến
 • Importance /ɪmˈpɔːtəns/: tầm quan trọng
 • Interested /ˈɪntrɪstɪd/: thú vị
 • Innovative /ɪnˈnɒvətɪv/: sáng tạo
 • Impossible /ɪmˈpɒsəbl/: không thể nào
 • Innovation /ˌɪnəʊˈveɪʃən/: sự đổi mới
 • Impressive /ɪmˈprɛsɪv/: ấn tượng
 • Instrument /ˈɪnstrʊmənt/: dụng cụ
 • Indication /ˌɪndɪˈkeɪʃən/: sự chỉ dẫn

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 11 chữ cái

 • Information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/: thông tin
 • Independent /ˌɪndɪˈpɛndənt/: độc lập
 • Immediately /ɪˈmiːdiətli/: tức thì
 • Interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: thú vị
 • Improvement /ɪmˈpruːvmənt/: sự tiến bộ
 • Integration /ˌɪntɪˈgreɪʃən/: hội nhập
 • Institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/: tổ chức
 • Intelligent /ɪnˈtɛlɪʤənt/: thông minh
 • Interactive /ˌɪntərˈæktɪv/: tương tác
 • Incorporate /ɪnˈkɔːpərɪt/: kết hợp
 • Instruction /ɪnˈstrʌkʃən/: chỉ dẫn
 • Interaction /ˌɪntərˈækʃən/: sự tương tác
 • Investigate /ɪnˈvɛstɪgeɪt/: điều tra
 • Imagination /ɪˌmæʤɪˈneɪʃən/: trí tưởng tượng

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 12 chữ cái

 • Introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃən/: giới thiệu
 • Intelligence /ɪnˈtɛlɪʤəns/: sự thông minh
 • Intellectual /ˌɪntɪˈlɛktjʊəl/: trí thức
 • Incorporated /ɪnˈkɔːpəreɪtɪd/: kết hợp
 • Independence /ˌɪndɪˈpɛndəns/: sự độc lập
 • Installation /ˌɪnstəˈleɪʃən/: cài đặt
 • Intermediate /ˌɪntəˈmiːdiət/: trung gian
 • Instrumental /ˌɪnstrʊˈmɛntl/: nhạc cụ
 • Illustration /ˌɪləsˈtreɪʃən/: hình minh họa
 • Insufficient /ˌɪnsəˈfɪʃənt/: không đủ
 • Interference /ˌɪntəˈfɪərəns/: giao thoa
 • Inflammatory /ɪnˈflæmətəri/: gây viêm
 • Introductory /ˌɪntrəˈdʌktəri/: giới thiệu
 • Inconsistent /ˌɪnkənˈsɪstənt/: không nhất quán

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 13 chữ cái

 • International /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl/: quốc tế
 • Investigation /ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən/: cuộc điều tra
 • Institutional /ˌɪnstɪˈtjuːʃən(ə)l/: thể chế
 • Incorporating /ɪnˈkɔːpəreɪtɪŋ/: kết hợp
 • Inappropriate /ˌɪnəˈprəʊprɪɪt/: không thích hợp
 • Indispensable /ˌɪndɪsˈpɛnsəbl/: cần thiết
 • Investigative /ɪnˈvɛstɪgeɪtɪv/: điều tra
 • Insignificant /ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt/: tầm thường
 • Inconvenience /ˌɪnkənˈviːniəns/: bất lợi, không thuận tiện
 • Instantaneous /ˌɪnstənˈteɪniəs/: tức thì
 • Interpersonal /ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l/: giữa các cá nhân
 • Irresponsible /ˌɪrɪsˈpɒnsəbl/: vô trách nhiệm

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I có 14 chữ cái

 • Infrastructure /ˈɪnfrəˌstrʌkʧə/: cơ sở hạ tầng
 • Identification /aɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃən/: nhận biết
 • Interpretation /ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən/: diễn dịch
 • Interdependent /ˌɪntə(ː)dɪˈpɛndənt/: liên kết với nhau, phụ thuộc vào nhau
 • Insurmountable /ˌɪnsə(ː)ˈmaʊntəbl/: không thể vượt qua
 • Indiscriminate /ˌɪndɪsˈkrɪmɪnɪt/: bừa bãi
 • Interpretative /ɪnˈtɜːprɪtətɪv/: phiên dịch
 • Intelligentsia /ɪnˌtɛlɪˈʤɛntsɪə/: người thông minh, người khôn ngoan
 • Indestructible /ˌɪndɪsˈtrʌktəbl/: không thể phá hủy
 • Impressionable /ɪmˈprɛʃnəbl/: không thể ấn tượng
 • Irreconcilable /ɪˈrɛkənsaɪləbl/: không thể hòa giải
 • Insignificance /ˌɪnsɪgˈnɪfɪkəns/: không đáng kể
 • Interplanetary /ˌɪntə(ː)ˈplænɪtəri/: liên hành tinh
 • Inconsiderable /ˌɪnkənˈsɪdərəbl/: không thể coi thường

Bài viết trên đây là về chủ đề Top 200 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I đầy đủ nhất. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao!

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16