Thuật ngữ tiếng Trung

Notes Receivable (Thương phiếu phải thu) Phần 1 – Góc học tập

Thương phiếu phải thu là cam kết bằng văn bản về việc trả tiền. Thương phiếu phải thu có giá trị pháp lý cao hơn khoản phải thu. Thương phiếu phải thu thường bao gồm các quy định về trả lãi khi đến hạn thanh toán.

Các nội dung của một thương phiếu bao gồm:

  • Người lập phiếu: Người cam kết trả tiền. (Người đi vay)
  • Người được trả tiền: Người nhận được cam kết thanh toán. (Người cho vay)
  • Ngày đáo hạn: Ngày phải thanh toán thương phiếu.
  • Kỳ hạn: Thời hạn thanh toán thương phiếu (60 ngày, 90 ngày, 5 năm…)
  • Lãi suất: Thường tính theo tỷ lệ %/năm (APR).
  • Mệnh giá: Số tiền đã vay/mượn…
  • Giá trị đến hạn: Tổng số tiền phải trả vào ngày đáo hạn, bao gồm Mệnh giá + Lãi

Theo cách tính của ngân hàng, số ngày trong một năm là 360 ngày. Với cách tính này có lợi cho người lập phiếu không?

Trả lời:

Giả sử lãi suất năm của một phiếu nợ phải thu trị giá $10,000, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 180 ngày. Điều này có nghĩa tiền lãi là $1000/năm.

Lãi hàng ngày (theo cách tính ngày đơn giản) = $1000/360 = $2.77/ngày

à tiền lãi tính đến này đáo hạn: $2.77 x 180 = $498.60

Lãi hàng ngày (theo cách tính thông thường năm 365 ngày) = $1000/365 = $2.74/ngày

à tiền lãi tính đến này đáo hạn: $2.74 x 180 = $493.20

Bạn muốn thanh toán theo cách tính ngày nào? Nếu là người đi vay (người lập cam kết trả nợ) bạn sẽ chọn năm 365 ngày, nếu là người cho vay (người được cam kết) bạn sẽ chọn theo cách tính của ngân hàng (tức là một năm tính theo 360 ngày). Tuy nhiên, trong kế toán, trừ khi có quy định khác, người ta sử dụng cách tính số ngày trong một năm là 360 ngày.

Lãi = Tiền gốc (mệnh giá thương phiếu) x Lãi suất x Kỳ hạn

Lưu ý: Nhớ quy đổi các yếu tố này về cùng một đơn vị tính

Kế toán phiếu thương phiếu phải thu

Ví dụ: Ngày 17/8/2004, INEEDCASH Co thông báo cho công ty MMK rằng INEEDCASH không thể thanh toán khoản phải thu và muốn lập một thương phiếu kỳ hạn 60 ngày cho MMK có trị giá $25,000, lãi suất năm là 12%. MMK đồng ý. Bạn là kế toán của MMK. Hãy ghi chép nghiệp vụ khi nhận được thương phiếu từ INEEDCASH và khi nhận được tiền thanh toán thương phiếu phải thu.

Ghi chép nghiệp vụ nhận được thương phiếu phải thu

08/17/04 Nợ TK Thương phiếu phải thu – INEEDCASH $25,000

Có TK Phải thu khách hàng – INEEDCASH $25,000

Xóa khoản phải thu và nhận thương phiếu phải thu

Phải thu khách hàng – INC Thương phiếu phải thu – INC__

25,000½25,000 1 1 25,000 ½

Ghi chép nghiệp vụ Nhận tiền thanh toán thương phiếu phải thu

Kế toán cần phải tính toán các vấn đề sau đây.

1. Ngày đáo hạn: Tháng Tám 31 – 17 14 ngày

Tháng Chín có 30 days 30 ngày Tổng cộng 44 ngày

Còn bao nhiêu ngày?

60 – 44 = 16 Ngày đáo hạn = 16/10/2004

2. Giá trị đáo hạn (Maturity Value) = Mệnh giá thương phiếu (FV) + Lãi (Interest Due)

Mệnh giá phiếu nợ = $25,000

Lãi = 25,000 x 12% x 60/360 = $500

Giá trị đáo hạn = $25,500

Bút toán ghi nhận nghiệp vụ nhận tiền thanh toán thương phiếu phải thu như sau:

16/10/04 Nợ TK Tiền 25,500

Có TK Thương phiếu phải thu- INEEDCASH 25,000

Có TK Thu nhập từ lãi vay 500 Nhận tiền thanh toán gốc và lãi thương phiếu

Lưu ý: MMK phải ghi nhận Thu nhập lãi vay bởi vì đây thu nhập phát sinh từ Thương phiếu phải thu. Kế toán bút toán việc nhận tiền, khóa sổ tài khoản Thương phiếu phải thu và ghi nhận Thu nhập lãi vay (Revenue).

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button