Thuật ngữ tiếng Trung

“Lời Nói Đầu” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trong quá trình học tiếng anh, các bạn đã từng thắc mắc về tên gọi của cụm từ “Lời nói đầu” trong tiếng anh là gì chưa? Cùng tham gia vào bài viết này của chúng mình để biết thêm về tên gọi cũng như cách dùng của từ này ngay nhé.

1.Lời nói đầu trong tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, chúng ta có rất nhiều từ để thể hiện nghĩa của Lời nói đầu trong tiếng việt như Preface, Foreword, Preamble.

Trong bài viết này, chúng mình sẽ đi vào chi tiết một từ được sử dụng thông dụng nhất đó chính là Preface.

lời nói đầu tiếng anh là gì

lời nói đầu trong tiếng anh

Về cơ bản, chúng ta có thể hiểu thuật ngữ “lời nói đầu” chính là chính là phần giới thiệu về một tác phẩm ở đầu cuốn sách được chính tác giả viết giới thiệu cho tác phẩm của họ. Lời nói đầu giúp cung cấp các thông tin chi tiết về cuốn sách như lý do ra đời cuốn sách, câu chuyện đằng sau hay chính là những lời cảm ơn của tác giả. Ngày nay, “Lời nói đầu” cũng được sử dụng để nói về sự bắt đầu một bài giảng, bài thuyết trình, cuộc họp….

Ví dụ:

 • She may have compiled the preface, but the main portion of this volume is probably the work of her grandson – a historian, to whom also a part of the appendix must be ascribed.
 • Bà có thể đã biên soạn lời nói đầu, nhưng phần chính của bộ sách này có lẽ là tác phẩm của cháu bà – một nhà sử học, người cũng phải ghi rõ một phần của phụ lục.
 • In fact, the preface to this last was condemned to public burning by parliament.
 • Trên thực tế, lời nói đầu của cuốn sách cuối cùng này đã bị quốc hội lên án là đốt công khai.

2.Thông tin chi tiết từ vựng

Trong phần này, chúng mình sẽ đi vào chi tiết thông tin từ vựng bao gồm các yếu tố về phát âm, nghĩa tiếng anh cũng như nghĩa tiếng việt cũng như cụm từ của Preface như sau.

Preface : Lời nói đầu

Từ loại: Danh từ

Phát âm: Preface /ˈpref.ɪs/

Nghĩa tiếng anh: Preface is something that comes before and introduces a more important thing, especially, an introduction at the beginning of a book that explains its aims.

Nghĩa tiếng việt: Lời nói đầu là thứ có trước và giới thiệu một điều quan trọng hơn, đặc biệt là phần giới thiệu ở đầu sách giải thích mục đích của nó.

Ví dụ:

 • In the preface, he states that the work was undertaken in consequence of the attack on the method of fluxions made by his company in 1908.
 • Trong lời nói đầu, ông nói rằng công việc được thực hiện do hậu quả của cuộc tấn công vào phương pháp chất trợ dung do công ty của ông thực hiện vào năm 1908.
 • It was important that the preface to the budget of 1890 that the government would grant no more railway concessions carrying guarantees.
 • Điều quan trọng là lời nói đầu của ngân sách năm 1890 rằng chính phủ sẽ không cấp thêm các nhượng bộ đường sắt mang theo sự bảo đảm.

Cụm từ của Preface

Nghĩa tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

Ví dụ minh họa

a preface to something

lời nói đầu cho một cái gì đó

 • In a preface to a later edition, he tells us how the novel came to be written, and, though it anticipates events, this revelation of herself may best be given here.
 • Trong lời tựa cho một ấn bản sau này, anh ấy cho chúng ta biết cuốn tiểu thuyết đã được viết như thế nào, và mặc dù nó đoán trước các sự kiện, tiết lộ về bản thân cô ấy tốt nhất nên được đưa ra ở đây.
 • This preface to this edition collects all the biographical details and gives full bibliographical references to us.
 • Lời nói đầu của ấn bản này thu thập tất cả các chi tiết tiểu sử và cung cấp tài liệu tham khảo thư mục đầy đủ cho chúng tôi.

3.Ví dụ anh việt

Dưới đây chúng mình đã đưa ra một số các ví dụ cụ thể sử dụng Preface (Lời nói đầu trong câu), các bạn cùng tham khảo nhé.

lời nói đầu tiếng anh là gì

Cách viết lời nói đầu

Ví dụ:

 • All in all, it seems to have originally formed the preface to the small group of prophecies that now follows it.
 • Nhìn chung, dường như ban đầu nó đã hình thành lời nói đầu cho một nhóm nhỏ các lời tiên tri mà bây giờ theo sau nó.
 • In fact, the first section is a preface containing exhortation in general terms. The main section is the second, containing a series of night visions, the significant features of which are pointed out by an angel who stands by the prophet and answers her questions.
 • Trên thực tế, phần đầu tiên là một lời nói đầu chứa đựng những lời khuyến khích nói chung. Phần chính là phần thứ hai, bao gồm một loạt các cảnh ban đêm, các đặc điểm quan trọng trong đó được chỉ ra bởi một thiên thần, người đứng bên cạnh nhà tiên tri và trả lời các câu hỏi của cô ấy.
 • There are now five proper or special prefaces and one common preface.
 • Bây giờ có năm lời nói đầu thích hợp hoặc đặc biệt và một lời nói đầu chung.

4. Một số từ vựng tiếng anh liên quan

Nghĩa tiếng anh từ vựng

Nghĩa tiếng việt từ vựng

Conclusion

Kết luận

Foreword

Lời tựa

Preamble

Lời mở đầu

Introduction

Giới thiệu

Prologue

Phần mở đầu, đoạn mở đầu

Trên đây là bài viết của chúng mình về Lời nói đầu trong tiếng anh. Hy vọng những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu bài và vận dụng tốt hơn Preface trong quá trình ôn luyện. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button