Toán học

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Sách giải toán 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 5 trang 17: Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 17 1

Lời giải

Ta có

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 17 2

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 5 trang 17:

a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân số lần lượt bằng Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 17 3 nhưng cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta có 8 = 23

Các thừa số chung và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 17 5

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 5 trang 18:

a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 1

– Tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– Tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 2

b) Quy đồng mẫu các phân số: Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 3

Lời giải

a) – Tìm BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– Tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng;

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 4

b) Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 6

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– Thừa số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán Tra Loi Cau Hoi Toan 6 Tap 2 Bai 5 Trang 18 5

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: Tìm BCNN của 16, 24, 56 để làm MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– Thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– Thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– Thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1

b) Trong các phân số trên Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1 là phân số chưa tối giản.

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Do đó thay vì quy đồng ba phân số Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1 , ta có thể quy đồng ba phân số Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1 .

+ Tìm BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.

+ Tìm thừa số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng mẫu số: Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 28 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 29 Trang 19 Toan 6 Tap 2

Lời giải

Nhận xét: Các phân số đã cho đều ở dạng tối giản.

a)

Mẫu số chung là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Do đó:

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 29 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2

b)

Mẫu số chung là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Do đó:

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 29 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 1

c) -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Do đó:

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 29 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

a) Các phân số đều tối giản và có mẫu số dương.

Mẫu số chung là BCNN (120, 40) = 120.

Quy đồng mẫu số:

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Toan 6 Tap 2

b) Rút gọn Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Toan 6 Tap 2 4

Mẫu số chung là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng mẫu số

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Toan 6 Tap 2 5

c) Cả ba phân số đều tối giản và mẫu số dương.

Mẫu số chung là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng mẫu số:

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Toan 6 Tap 2 2

d) Các phân số đều tối giản.

Mẫu số chung là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng mẫu số:

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 30 Trang 19 Toan 6 Tap 2 3

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 31 Trang 19 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

Ta đưa tất cả các phân số về dạng tối giản rồi so sánh chúng.

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 31 Trang 19 Toan 6 Tap 2 1

Giải bài tập Toán 6 Tập 2 | Để học tốt Toán 6 Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 32 Trang 19 Toan 6 Tap 2 2

Lời giải:

a) Các phân số đều tối giản. Mẫu số chung là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Do đó:

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 32 Trang 19 Toan 6 Tap 2

b) Các phân số đều tối giản. Mẫu số chung: 23.3.11 = 264. Do đó:

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 32 Trang 19 Toan 6 Tap 2 1

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 33 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai33 Trang19 Sgk Toan6

Lời giải:

a) Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 33 Trang 19 Toan 6 Tap 2 2

Mẫu số chung là BCNN (20, 30, 15) = 60.

Quy đồng mẫu số :

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 33 Trang 19 Toan 6 Tap 2 3

b) Ta có: Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 33 Trang 19 Toan 6 Tap 2 4

Mẫu số chung là BCNN(35 ; 20 ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng mẫu số :

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 33 Trang 19 Toan 6 Tap 2 5

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 34 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 34 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

a)

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 34 Trang 20 Toan 6 Tap 2

b) Mẫu số chung là BCNN (5, 6) = 30. Do đó:

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 34 Trang 20 Toan 6 Tap 2 1

c) Mẫu số chung là BCNN (7, 15) = 105. Do đó:

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 34 Trang 20 Toan 6 Tap 2 2

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 35 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn rồi qui đồng mẫu các phân số:

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 1

+ Quy đồng các phân số Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 2

Mẫu số chung là BCNN(6, 5, 2) = 30

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 3

b)

+ Rút gọn:

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 4

+ Quy đồng các phân số Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 35 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 5

Mẫu số chung là BCNN (5, 8, 9) = 360.

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán 2 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán 3 Giải bài tập Toán 6 | Giải toán 4

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 35 (trang 20-21 SGK Toán 6 tập 2): Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2

Cho dãy các phân số sau:

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 10.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 2

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 3

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 4

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 5

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 40.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 6

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 7

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 20.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 8

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 9

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 10

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 11

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 12

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 13

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 14.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 14

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 15

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 16

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 17

Vậy điền các chữ cái tương ứng với các kết quả ta được:

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 1

Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Luyện tập (Trang 19-20-21 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 35 (trang 20-21 SGK Toán 6 tập 2): Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2

Cho dãy các phân số sau:

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Sgk Toan 6 Tap 2 1

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 10.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 2

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 3

+ Ô chữ H: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 4

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 5

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 40.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 6

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 7

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 20.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 8

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 9

+ Ô chữ M: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 12.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 10

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 11

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 12

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 13

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 14.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 14

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 15

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bằng 18.

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 16

Do đó phân số tiếp theo cần điền là Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 17

Vậy điền các chữ cái tương ứng với các kết quả ta được:

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán Bai 36 Trang 20 Toan 6 Tap 2 1

Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16