Toán học

Giải bài 1 2 3 4 trang 15 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 15 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 13 Toán 6 tập 1 CTST

Cho T =11 x (2001 + 2003 + 2007 +2009) + 89 x (2001 + 2003 + 2007 + 2009).

Có cách tính nào tính nhanh giá trị của biểu thức T không?

Trả lời:

Có cách để tính nhanh hơn biểu thức T.

Sau bài này ta sẽ tính được biểu thức T như sau:

T = 11 x (2001 + 2003 + 2007 + 2009) + 89 x (2001 + 2003 + 2007 + 2009)

= (2001 + 2003 + 2007 + 2009) x (11 + 89)

= [(2001 + 2009) + (2007 + 2003)] x (11 + 89)

= (4010 + 4010).100

= 8 020 . 100

= 802 000.

1. Phép cộng và phép nhân

Thực hành 1 trang 13 Toán 6 tập 1 CTST

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 6 000 đồng, mỗi cái bút bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Trả lời:

♦ Cách 1:

An mua 5 quyển vở hết số tiền là: 5 x 6000 = 30000 (đồng)

An mua 6 cái bút bi hết số tiền là: 6 x 5000 = 30000 (đồng)

An mua 2 cái bút chì hết số tiền là: 2 x 5000 = 10000 (đồng)

Số tiền An đã dùng để mua đồ dùng học tập là:

30 000 + 30 000 + 10 000 = 70 000 (đồng)

Số tiền còn lại của An là:

100 000 – 70 000 = 30 000 (đồng)

Vậy An còn lại 30 000 đồng.

♦ Cách 2:

Số tiền An đã dùng để mua đồ dùng học tập là:

5 x 6 000 + (6 + 2) x 5 000 = 30 000 + 40 000 = 70 000 (đồng).

Số tiền còn lại của An là:

100 000 – 70 000 = 30 000 (đồng)

Vậy An còn lại 30 000 đồng.

Hoạt động khám phá 1 trang 13 Toán 6 tập 1 CTST

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535;

363 x 2 018 = 732 534.

Trả lời:

♦ 1 890 + 72 645 = 74535

Kết quả của phép tính này là đúng.

Trong phép tính này số hạng: 1 890; 72 645; tổng là 74 535.

♦ 363 x 2 018 = 732 534

Kết quả của phép tính này là đúng.

Trong phép tính này thừa số là các số: 363; 2 018; tích là: 732 534.

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Hoạt động khám phá 2 trang 14 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:

a) 17 + 23 và 23 + 17;

b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10);

c) 17.23 và 23.17;

d) (5.6).3 và 5.(6.3);

e) 23.(43 + 17) và 23.43 + 23.17.

Trả lời:

a) Ta có: 17 + 23 = 40

23 + 17 = 40

Suy ra 17 + 23 = 23 + 17 = 40.

Vậy 17 + 23 = 23 + 17.

b) Ta có: (12 + 28) + 10 = 40 + 10 = 50

12 + (28 + 10) = 12 + 38 = 50

Suy ra (12 + 28) + 10 = 12 + (28 + 10) = 50.

Vậy (12 + 28) + 10 = 12 + (28 + 10).

c) (5.6).3 = 30.3 = 90

5.(6.3) = 5.18 = 90

Suy ra (5.6).3 = 5.(6.3) = 90.

Vậy (5.6).3 = 5.(6.3).

d) 23.(43 + 17) = 23.60 = 1 380

23.43 + 23.17 = 989 + 391 = 1 380

Suy ra 23.(43 + 17) = 23.43 + 23.17 = 1 380.

Vậy 23.(43 + 17) = 23.43 + 23.17.

Thực hành 2 trang 14 Toán 6 tập 1 CTST

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9).

Trả lời:

Ta thực hiện như sau:

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9).

= (11 + 89).(1 + 3 + 7 + 9) (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng)

= 100 . 20

= 2 000.

Thực hành 3 trang 14 Toán 6 tập 1 CTST

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

67.9 = 67.(10 – 1) = 670 – 67 = 603.

346.99 = 346.(100 – 1) = 34 600 – 346 = 34 254.

Tính:

a) 1 234.9;

b) 1 234.99.

Trả lời:

Ta tính như sau:

a) 1 234.9 = 1 234.(10 – 1) = 12 340 – 1 234 = 11 106;

b) 1 234.99 = 1 234. (100 – 1) = 123 400 – 1 234 = 122 166.

3. Phép trừ và phép chia hết

Hoạt động khám phá 3 trang 14 Toán 6 tập 1 CTST

Nhóm Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn cần thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

Trả lời:

a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là 200 000 – 80 000 = 120 000 (đồng)

Vậy số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là 120 000 đồng.

b) Vì mỗi tháng các bạn gây quỹ được 20 000 đồng

Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong số tháng là: 120 000 : 20 000 = 6 (tháng)

Vậy cần phải thực hiện gây quỹ trong 6 tháng.

Vận dụng trang 15 Toán 6 tập 1 CTST

Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi.

a) Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?

Trả lời:

a) Số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay sau số năm là: 36 – 12 = 24 (năm).

Vậy sau 24 năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay.

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp số tuổi của An số lần là: 36 : 12 = 3 (lần).

Vậy số tuổi của mẹ An hiện nay gấp 3 lần số tuổi của An.

GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 15 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 15 Toán 6 tập 1 CTST

Tính một cách hợp lí:

a) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029;

b) 30.40.50.60.

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

a) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029

= (2021 + 2029) + (2022 + 2028) + (2023 + 2027) + (2024 + 2026) + 2025

= 4050 + 4050 + 4050 + 4050 + 2025

= 4050.4 + 2025

= 16 200 + 2025

= 18 225.

b) 30.40.50.60

= (30.60).(40.50)

= 1 800 . 2 000

=3 600 000.

Giải bài 2 trang 15 Toán 6 tập 1 CTST

Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 6 500 đồng; giá mỗi cái bút bi là 4 500 đồng; giá mỗi cục tẩy là 5 000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

♦ Cách 1:

Số tiền mẹ Bình đã mua 9 quyển vở là: 9.6 500 = 58 500 (đồng)

Số tiền mẹ Bình đã mua 5 cái bút bi là: 5.4 500 = 22 500 (đồng)

Số tiền mẹ Bình đã mua 2 cục tẩy là: 2.5 000 = 10 000 (đồng)

Mẹ Bình đã mua hết số tiền là: 58 500 + 22 500 + 10 000 = 91 000 (đồng)

Vậy tổng số tiền mẹ Bình đã mua hết là 91 000 đồng.

♦ Cách 2:

Số tiền mẹ Bình mua đồ dùng học tập cho Bình là:

9.6 500 + 5.4 500 + 2.5 000 = 58 500 + 22 500 + 10 000 = 91 000 (đồng).

Vậy tổng số tiền mẹ Bình đã mua hết là 91 000 đồng.

Giải bài 3 trang 15 Toán 6 tập 1 CTST

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ nó đánh 8 tiếng “boong”; đúng 9 giờ, nó đáng 9 tiếng “boong”;… Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiêu bao nhiêu tiếng “boong”?

Bài giải:

Đúng 8 giờ, đồng hồ đánh 8 tiếng “boong”.

Đúng 9 giờ, đồng hồ đánh 9 tiếng “boong”.

Đúng 10 giờ, đồng hồ đánh 10 tiếng “boong”.

Đúng 11 giờ, đồng hồ đánh 11 tiếng “boong”.

Đúng 12 giờ, đồng hồ đánh 12 tiếng “boong”.

Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc 12 giờ trưa cùng ngày, đồng hồ đã đánh:

8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 50 (tiếng “boong”)

Vậy từ lúc đúng 8 giờ đến lúc 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh tất cả 50 tiếng “boong”.

Giải bài 4 trang 15 Toán 6 tập 1 CTST

Biết rằng độ dài xích đạo khoảng 40 000 km. Khoảng cách giữa hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 000 km. Độ dài đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai thành phố trên?

Bài giải:

Độ dài đường xích đạo dài gấp số lần khoảng cách giữa hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là:

40 000 : 2 000 = 20 (lần)

Vậy độ dài đường xích đạo dài gấp 20 lần khoảng cách giữa hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 12 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 18 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 15 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14094458:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 unrecognized name in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: operation failed in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16