Toán học

Giải bài 106, 107, 108, 109, 110 trang 48, 49 SGK Toán 6 tập 2

Bài 106 sgk toán 6 tập 2

Hoàn thành các phép tính sau:

({7 over 9} + {5 over {12}} – {3 over 4} = {{7.4} over {36}} + {{5. ldots } over {36}} – {{3. ldots } over {36}} = {{28 + ldots – ldots } over {36}} = {{16} over {36}} = { ldots over ldots })

Hướng dẫn làm bài:

({7 over 9} + {5 over {12}} – {3 over 4} = {{7.4} over {36}} + {{5.3} over {36}} – {{3.9} over {36}} = {{28 + 15 – 27} over {36}} = {{16} over {36}} = {4 over 9})

Bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Tính:

a) ({1 over 3} + {3 over 8} – {7 over {12}})

b) ({{ – 3} over {14}} + {5 over 8} – {1 over 2})

c) ({1 over 4} – {2 over 3} – {{11} over {18}})

d) ({1 over 4} + {5 over {12}} – {1 over {13}} – {7 over 8})

Hướng dẫn làm bài:

a) ({1 over 3} + {3 over 8} – {7 over {12}} = {{8 + 9 – 14} over {24}} = {3 over {24}} = {1 over 8})

b) ({{ – 3} over {14}} + {5 over 8} – {1 over 2} = {{ – 12 + 35 – 28} over {56}} = {{ – 5} over {56}})

c) ({1 over 4} – {2 over 3} – {{11} over {18}} = {{9 – 24 – 22} over {36}} = {{ – 37} over {36}})

d) ({1 over 4} + {5 over {12}} – {1 over {13}} – {7 over 8} = {{1 times 78 + 5 times 26 – 1 times 24 – 7 times 39} over {312}})

( = {{78 + 130 – 24 – 273} over {312}} = {{208 – 297} over {312}} = {{ – 89} over {312}})

Bài 108 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Hoàn thiện các phép tính sau:

a) Tính tổng: (1{3 over 4} + 3{5 over 9})

Cách 1:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = { ldots over 4} + { ldots over 9} = {{63} over {36}} + { ldots over {36}} = { ldots over {36}} = ldots )

Cách 2:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = 1{ ldots over {36}} + 3{ ldots over {36}} = 4{ ldots over {36}} = 5{ ldots over {36}})

b) Tínhhiệu: (3{5 over 6} – 1{9 over {10}})

Cách 1:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = {{23} over 6} – { ldots over ldots } = {{…} over {30}} – {{…} over {30}} = {{58} over {30}} = ldots )

Cách 2:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = 3{{25} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 2{{55} over {30}} – 1{ ldots over {30}} = ldots {{…} over {…}} = 1{ ldots over {15}})

Hướng dẫn làm bài:

a) Tính tổng: (1{3 over 4} + 3{5 over 9})

Cách 1:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = {7 over 4} + {{32} over 9} = {{63} over {36}} + {{128} over {36}} = {{191} over {36}} = 5{{11} over {36}})

Cách 2:

(1{3 over 4} + 3{5 over 9} = 1{{27} over {36}} + 3{{20} over {36}} = 4{{47} over {36}} = 5{{11} over {36}})

b) Tínhhiệu: (3{5 over 6} – 1{9 over {10}})

Cách 1:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = {{23} over 6} – {{19} over {10}} = {{115} over {30}} – {{57} over {30}} = {{58} over {30}} = 1{{28} over {30}})

Cách 2:

(3{5 over 6} – 1{9 over {10}} = 3{{25} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 2{{55} over {30}} – 1{{27} over {30}} = 1{{28} over {30}} = 1{{14} over {15}})

Bài 109 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Tính bằng hai cách:

a) (2{4 over 9} + 1{1 over 6})

b) (7{1 over 8} – 5{3 over 4})

c) (4 – 2{6 over 7})

Hướng dẫn làm bài:

Cách 1.

a) (2{4 over 9} + 1{1 over 6} = {{22} over 9} + {7 over 6} = {{44 + 21} over {18}} = {{65} over {18}} = 3{{11} over {18}})

b) (7{1 over 8} – 5{3 over 4} = {{57} over 8} – {{23} over 4} = {{57 – 46} over 8} = {{11} over 8} = 1{3 over 8})

c) (4 – 2{6 over 7} = {{28} over 7} – {{20} over 7} = {8 over 7} = 1{1 over 7})

Cách 2.

a) (2{4 over 9} + 1{1 over 6} = left( {2 + 1} right) + left( {{4 over 9} + {1 over 6}} right) = 3 + {{8 + 3} over {18}} = 3{{11} over {18}})

b) (7{1 over 8} – 5{3 over 4} = left( {7 – 5} right) + left( {{1 over 8} – {3 over 4}} right) = 2 – {5 over 8} = {{11} over 8} = 1{3 over 8})

c) (4 – 2{6 over 7} = left( {4 – 2} right) – {6 over 7} = 2 – {6 over 7} = {8 over 7} = 1{1 over 7})

Bài 110 trang 49 sgk toán 6 tập 2

Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

(A = 11{3 over {13}} – left( {2{4 over 7} + 5{3 over {13}}} right))

(B = left( {6{4 over 9} + 3{7 over {11}}} right) – 4{4 over 9})

(C = {{ – 5} over 7}.{2 over {11}} + {{ – 5} over 7}.{9 over {11}} + 1{5 over 7})

(D = 0,7.2{2 over 3}.20.0,365.{5 over {28}})

(E = left( { – 6,17 + 3{5 over 9} – 2{{36} over {97}}} right).left( {{1 over 3} – 0,25 – {1 over {12}}} right))

Hướng dẫn làm bài:

(A = 11{3 over {13}} – left( {2{4 over 7} + 5{3 over {13}}} right) = left( {11{3 over {13}} – 5{5 over {13}}} right) – 2{4 over 7})

( = 6 – 2{4 over 7} = 6 – {{18} over 7} = {{24} over 7} = 3{3 over 7})

(B = left( {6{4 over 9} + 3{7 over {11}}} right) – 4{4 over 9} = left( {6{4 over 9} – 4{4 over 9}} right) + 3{7 over {11}})

( = 2 + {{40} over {11}} = {{62} over {11}} = 5{7 over {11}})

(C = {{ – 5} over 7}.{2 over {11}} + {{ – 5} over 7}.{9 over {11}} + 1{5 over 7} = {{ – 5} over 7}left( {{2 over {11}} + {9 over {11}}} right) + 1{5 over 7})

( = {{ – 5} over 7} + 1{5 over 7} = {{ – 5} over 7} + {{12} over 7} = {7 over 7} = 1)

(D = 0,7.2{2 over 3}.20.0,365.{5 over {28}} = {7 over {10}}.{8 over 3}.20.{{375} over {1000}}.{5 over {28}} = {{70} over {28}} = {5 over 2})

(E = left( { – 6,17 + 3{5 over 9} – 2{{36} over {97}}} right).left( {{1 over 3} – 0,25 – {1 over {12}}} right))

Vì: ({1 over 3} – 0,25 – {1 over {12}} = {1 over 3} – {1 over 4} – {1 over {12}} = {{4 – 3 – 1} over {12}} = 0)

Trong tích E có một thừa số bằng 0 nên E = 0

Giaibaitap.me

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16