Toán học

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word có đáp án

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI<b>TRƯỜNG THPT NGƠ QUYỀN</b>

<b>Mã đề thi</b><b>132</b>

<b>ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019</b>

<b>Mơn: Tốn lớp 11</b>

<i>Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)</i>

<b>Câu 1:</b> Đường thẳng

12

<i>y </i>

cắt đồ thị của hàm số <i>y</i>cos<i>x</i> tại những điểm có hồnh độ nào?

<b>A. </b>

ππ2 ,6

<i>x</i> <i>k</i> <i>k</i> 

<b>B. </b>

ππ2 <sub>2 ,</sub>

3

<i>x</i> <i>k</i> <i>k</i> 

<b>C. </b>

ππ2 ,3

<i>x</i> <i>k</i> <i>k</i> 

<b>D. </b>

ππ2

,3

<i>x</i> <i>k k</i> 

<b>Câu 2:</b> Tìm <i>m</i> để phương trình <i>m</i>sin2<i>x</i> 3cos2<i>x m</i> 1<sub> vơ nghiệm?</sub>

<b>A. </b><i>m </i>1 <b>B. </b><i>m </i>1 <b>C. </b><i>m </i>1 <b>D. </b><i>m </i>1

<b>Câu 3:</b> Cho hình chóp <i>S ABCD</i>. , đáy <i>ABCD</i> là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng

(<i>SAB</i>)<sub> và </sub>(<i>SCD</i>)<sub> là:</sub>

<b>A. </b>Đường thẳng qua <i>S</i> và song song với <i>BD</i> <b>B. </b>Đường thẳng qua <i>S</i> và song song với <i>AD</i>

<b>C. </b>Đường thẳng qua <i>S</i> và song song với <i>AC</i> <b>D. </b>Đường thẳng qua <i>S</i> và song song với <i>AB</i>

<b>Câu 4:</b> Từ tập <i>A </i>

0;1;2;3;4

lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

<b>A. </b>24 <b>B. </b>36 <b>C. </b>48 <b>D. </b>60

<b>Câu 5:</b> Qua ba điểm không thẳng hàng xác định bao nhiêu mặt phẳng?

<b>A. </b>1 <b>B. </b>2 <b>C. </b>4 <b>D. </b>3

<b>Câu 6:</b> Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

<b>A. </b>1, 10, -100, 1000 <b>B. </b>10, 8, 6, 3 <b>C. </b>2, 5, 8, 12, 15 <b>D. </b>2, 6, 10, 14

<b>Câu 7:</b> Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện nhỏ hơn ba là:

<b>A. </b>

1

2 <b><sub>B. </sub></b>

1

6 <b><sub>C</sub><sub>. </sub></b>

1

3 <b><sub>D. </sub></b>

23

<b>Câu 8:</b> Cho phép tịnh tiến theo véc tơ <i>v</i>

biến đường thẳng <i>d</i>: 2019<i>x</i> 2018<i>y</i> 1 0 thành chính nó.Tọa độ của véc tơ <i>v</i>

 là

<b>A. </b><i>v</i>

2019; 2018

<b>B. </b><i>v</i>

2019;2018

<b>C. </b><i>v </i>

2018;2019

<b>D. </b><i>v</i>

2018;2019

<b>Câu 9:</b> Một người gọi điện thoại nhưng quên hai chữ số cuối mà chỉ nhớ hai chữ số đó phân biệt. Ngườiđó bấm ngẫu nhiên hai số cuối. Xác suất để người đó gọi đúng số là:

<b>A. </b>

1

90 <b><sub>B. </sub></b>

13

90 <b><sub>C. </sub></b>

53

90 <b><sub>D. </sub></b>

8390

<b>Câu 10:</b> Tập nghiệm của phương trình

2 3 <sub>4</sub>

<i>x</i> <i>x</i>

<i>C</i> <i>C</i>  <i>x</i>

<b>A. </b>

 

5 <b>B. </b>

 

0 <b>C. </b>

5;5

<b>D. </b>

5;0;5

<b>Câu 11:</b> Hệ số của <i>x y</i>10 19 trong khai triển

29

2

<i>x</i> <i>y</i>

là<b>A. </b>

19 1029

<i>2 C</i>

<b>B. </b><i>2 C</i>19 2910 <b><sub>C. </sub></b>

1029

<i>C</i>

<b>D. </b><i>C</i>2910

<b>Câu 12:</b> Phép biến hình nào sau đây khơng phải là phép dời hình?<b>A. </b>Phép chiếu vng góc lên một đường thẳng <b>B. </b>Phép tịnh tiến

<b>C. </b>Phép đồng nhất <b>D. </b>Phép quay

<b>Câu 13:</b> Phương trình cos2<i>x</i>cos<i>x</i>0<sub> có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng </sub>

π π;

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>Câu 14:</b> Phương trình 4sin2<i>x</i>6 3sin cos<i>x</i> <i>x</i> 2cos2<i>x</i>4<sub> có tập nghiệm nào?</sub>

<b>A. </b>

π π

π; 2 ,π2 <i>k</i> 6 <i>k</i> <i>k</i>

 

  

 

 

<b>B. </b>

π π

π; π,2 <i>k</i> 6 <i>k k</i>

 

  

 

 

<b>C. </b>

π π

π; π,2 <i>k</i> 3 <i>k k</i>

 

  

 

 

<b>D. </b>

π π

π π

2 ; ,2 <i>k</i> 3 <i>k k</i>

 

  

 

 

<b>Câu 15:</b> Lớp 11A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làmlớp trưởng?

<b>A. </b>20 <b>B. </b>45 <b>C. </b>25 <b>D. </b>500

<b>Câu 16:</b> Cho đường thẳng <i>d</i> đi qua hai điểm <i>A B</i>, ( ), (α <i>A</i> <i>B</i>) . Khẳng định nào đúng?

<b>A. </b><i>d </i>( )α <b>B. </b>( )α <i>d</i> <b>C. </b><i>d </i>( )α <b>D. </b><i>d </i>( )α

<b>Câu 17:</b> Số các số nguyên dương gồm năm chữ số khác không và đôi một khác nhau?

<b>A. </b><i>A</i>105 <b><sub>B. </sub></b>

510

<i>C</i> <b><sub>C</sub><sub>. </sub></b> 5

9

<i>A</i> <b><sub>D. </sub></b> 5

9

<i>C</i>

<b>Câu 18:</b> Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?

<b>A. </b>8, 6, 4, 2 <b>B. </b>1, 2, 7, 8 <b>C. </b>3, 8, 9, 10 <b>D. </b>

*

2 ( )<i>n</i>

<i>u</i>  <i>n</i>   <i>n</i>

<b>Câu 19:</b> Một dãy số ( )<i>un</i> <sub> được tính theo quy luật </sub>

3 4 5

1 2 , 2 2.3 , 3 3.4 ,…

<i>u</i>  <i>u</i>  <i>u</i> 

Số hạng tổng quátcủa dãy số theo quy luật trên là:

<b>A. </b><i>un</i> <i>n n</i>( 1)<i>n</i> 1

  <b><sub>B. </sub></b><i>u<sub>n</sub></i> <i>n n</i>( 2)<i>n</i>3 <b><sub>C</sub><sub>. </sub></b><i>u<sub>n</sub></i> <i>n n</i>( 1)<i>n</i>2 <b><sub>D. </sub></b>

2

( 1) <i>n</i><i>n</i>

<i>u</i> <sub></sub><i>n n</i> <sub></sub> 

<b>Câu 20:</b> Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

<b>A. </b><i>y</i>cos .sin<i>x</i> 2<i>x</i> <b>B. </b><i>y</i> 1 sin<i>x</i> <b>C. </b><i>y</i>sin5<i>x</i> <b>D. </b><i>y x</i> tan<i>x</i>

<b>Câu 21:</b> Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

<b>A. </b>Hai đường thẳng cắt nhau thì có duy nhất một điểm chung

<b>B. </b>Hai đường thẳng khơng đồng phẳng thì chéo nhau

<b>C. </b>Trong không gian, hai đường thẳng song song nếu chúng không có điểm chung

<b>D. </b>Ba đường thẳng khơng đồng phẳng và đơi một cắt nhau thì đồng quy

<b>Câu 22:</b> Tập xác định của hàm số

1sin2

<i>y</i>

<i>x</i>

là tập nào?

<b>A. </b><i>D</i> 

<i>k</i>2 ,π <i>k</i>

<b>B. </b>

π ,

2

<i>D</i>  <sub></sub><i>k</i> <i>k</i> <sub></sub>

 

 

<b>C. </b>

ππ

,

2

<i>D</i>  <sub></sub> <i>k k</i> <sub></sub>

 

 

<b>D. </b><i>D</i> 

<i>k k</i>π, 

<b>Câu 23:</b> Tìm số nghiệm trong đoạn 0;3π <sub> của phương trình </sub>

3sin2

2

<i>x </i>

<b>A. </b>8 <b>B. </b>6 <b>C. </b>2 <b>D. </b>5

<b>Câu 24:</b> Nghiệm của phương trình

0 3

cot(2 30 )

3

<i>x </i> 

<b>A. </b><i>x</i>300<i>k</i>90 ,0 <i>k</i>  <b>B. </b><i>x</i>750<i>k</i>90 ,0<i>k</i> 

<b>C. </b><i>x</i>450<i>k</i>90 ,0 <i>k</i>  <b>D. </b><i>x</i>750<i>k</i>90 ,0<i>k</i> 

<b>Câu 25:</b> Cho hình chóp <i>S ABCD</i>. , đáy <i>ABCD</i> có các cặp cạnh đối không song song. Gọi <i>E</i> là giaođiểm của <i>AC</i> và <i>BD</i> , <i>F</i> là giao điểm của <i>AB</i> và <i>CD</i> . Khẳng định nào đúng?

<b>A. </b>(<i>SAB</i>) ( <i>SCD</i>)<i>SF</i> <b>B. </b>(<i>SAD</i>) ( <i>SCB</i>)<i>SF</i>

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

<b>Câu 26:</b> Cho hình chóp <i>S ABCD</i>. , đáy <i>ABCD</i> là hình bình hành tâm <i>O</i> , gọi <i>I</i> là trung điểm của <i>SO</i> .Mặt phẳng (<i>IAB</i>) cắt hình chóp <i>S ABCD</i>. theo thiết diện là hình gi?

<b>A. </b>Hình thang <b>B. </b>Hình bình hành <b>C. </b>Tam giác <b>D. </b>Ngũ giác

<b>Câu 27:</b> Phép tịnh tiến theo véc tơ <i>v </i>

2;1

biến điểm <i>M</i>

 

1;2 thành điểm<i>M</i>’ có tọa độ là

<b>A. </b><i>M  </i>’ 3; 1

<b>B. </b><i>M </i>’ 2;2

<b>C. </b><i>M</i>’ 3;1

 

<b>D. </b><i>M </i>’ 1;3

<b>Câu 28:</b> Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số tăng?

<b>A. </b>1, 2, 5, 9 <b>B. </b>2, 3, 4, 5 <b>C. </b>7, 8, 10, 9 <b>D. </b>50, 40, 30, 20

<b>Câu 29:</b> Số cách xếp bốn người ngồi vào một hàng ngang có bốn ghế là:

<b>A. </b>16 <b>B. </b>4 <b>C. </b>8 <b>D. </b>24

<b>Câu 30:</b> Cho Δ<i>ABC</i> <sub> có trọng tâm </sub><i>G</i> <sub>. Gọi </sub><i>A B C</i>’, ‘, ‘<sub> lần lượt là trung điểm </sub><i>BC CA AB</i>, , <sub> . Phép vị tự</sub>tâm <i>G</i> biến Δ<i>ABC</i><sub> thành </sub>Δ<i>A B C</i>’ ‘ ‘<sub> có tỉ số </sub><i>k</i><sub> bằng bao nhiêu?</sub>

<b>A. </b><i>k </i>0,5 <b>B. </b><i>k </i>0,5 <b>C. </b><i>k </i>2 <b>D. </b><i>k </i>2

<b>Câu 31:</b> Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

<b>A. </b>Phép vị tự biến tam giác thành tam giác đồng dạng

<b>B. </b>Phép vị tự tỉ số <i>k </i>2 biến tam giác có diện tích bằng 2 thành tam giác có diện tích bằng 4

<b>C. </b>Phép vị tự tỉ số <i>k </i>1 là một phép dời hình

<b>D. </b>Phép vị tự biến tỉ số <i>k</i> biến đường trịn bán kính <i>R</i> thành đường trịn bán kính <i>k R</i><b>Câu 32:</b> Cho cấp số cộng 1, 8, 15, 22, 29,…. Công sai của cấp số cộng này là:

<b>A. </b>9 <b>B. </b>8 <b>C. </b>7 <b>D. </b>10

<b>Câu 33:</b> Cho cấp số nhân 1, -3, 9, -27, 81,…. Công bội của cấp số nhân này là:

<b>A. </b>2 <b>B. </b>3 <b>C. </b>3 <b><sub>D. </sub></b>1

<b>Câu 34:</b> Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

<b>A. </b>Tất cả các mặt của hình hộp đều là hình bình hành

<b>B. </b>Tất cả các cạnh bên kéo dài của một hình chóp cụt đồng quy

<b>C. </b>Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song thì hai giao tuyến đó song song

<b>D. </b>Hai mặt phẳng có hai điểm chung <i>A B A</i>, ( <i>B</i>) thì chúng có một đường thẳng chung <i>AB</i> duy nhất<b>Câu 35:</b> Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

<b>A. </b>2, 6, 10, 14 <b>B. </b>10, 8, 6, 3 <b>C. </b>2, 5, 8, 12, 15 <b>D. </b>1, 10, -100, 1000

<b>Câu 36:</b> Cho tứ diện <i>ABCD</i> có <i>AB</i> <i>AC</i> <i>AD</i> 24<sub> , </sub><i>BC</i> <i>CD</i> <i>DB</i> 15<sub> . Trên cạnh </sub><i>AB</i> <sub> lấy</sub>

điểm <i>P</i> sao cho <i>PA</i> <i>xPB</i> <sub> . Với giá trị nào của </sub><i>x</i><sub> thì mặt phẳng </sub>( ) <sub> qua </sub><i>P</i> <sub> song song với </sub><i>AC</i> <sub> và</sub>

<i>BD</i><sub> cắt tứ diện </sub><i>ABCD</i><sub> theo thiết diện là một hình thoi?</sub>

<b>A. </b>1,6 <b>B. </b>1,5 <b>C. </b>1 <b>D. </b>

58

<b>Câu 37:</b> Trong mặt phẳng <i>Oxy</i> cho đường tròn ( ) :<i>C</i> <i>x</i>2<i>y</i>2 2<i>x</i>4<i>y</i> 4 0 và đường thẳng

: 2 0

<i>d x y</i>   <sub> . Xét phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm </sub><i><sub>O</sub></i><sub>, góc </sub><sub>30</sub>0

và phép vị tự tâm <i>I</i>(3;4) , tỉ số <i>k </i> 2 biến đường tròn ( )<i>C</i> thành đường tròn ( ‘)<i>C</i> , đường thẳng <i>d</i>thành đường thẳng <i>d</i>’ . Khẳng định nào đúng?

<b>A. </b>Đường thẳng <i>d</i>’ và đường tròn ( ‘)<i>C</i> khơng có điểm chung

<b>B. </b>Đường thẳng <i>d</i>’ cắt ( ‘)<i>C</i> tại hai điểm có khoảng cách bằng 3 2<b>C. </b>Đường thẳng <i>d</i>’ cắt ( ‘)<i>C</i> tại hai điểm có khoảng cách bằng 6

<b>D. </b>Đường thẳng <i>d</i>’ và đường trịn ( ‘)<i>C</i> có duy nhất một điểm chung

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

<b>A. </b>

2 6

2

<i>a</i>

<b>B. </b><i>a</i>2 6 <b>C. </b>

2 3

2

<i>a</i>

<b>D. </b>

2 2

2

<i>a</i>

<b>Câu 39:</b> Phương trình

2

sin<i>x</i> 1 cos <i>x</i> cos<i>x m</i> 0

có đúng 5 nghiệm thuộc 0;2π <sub> khi và chỉ</sub>

khi <i>m</i>

<i>a b</i>;

. Khi đó tổng <i>a b</i> <sub> là số nào?</sub>

<b>A. </b>

14

<b>B. </b>

12

<b>C. </b>

1

4 <b><sub>D. </sub></b>

12

<b>Câu 40:</b> Tìm số hạng đầu và công sai <i>d</i> của cấp số cộng ( )<i>un</i> <sub> biết </sub>

2 5 3

4 6

1026

<i>u</i> <i>u</i> <i>u</i>

<i>u</i> <i>u</i>

   

 

<b>A. </b><i>u</i>1 1,<i>d</i>3 <b><sub>B. </sub></b><i>u</i>1 1,<i>d</i>2 <b><sub>C. </sub></b><i>u</i>12,<i>d</i> 3 <b><sub>D. </sub></b><i>u</i>12,<i>d</i> 2

<b>Câu 41:</b> Cho cấp số cộng ( )<i>un</i> <sub> có hai số hạng đầu </sub><i>u</i>1 2, <i>u</i>2 7<sub> . Số hạng thứ </sub>2018<sub> là số nào?</sub>

<b>A. </b>10092 <b>B. </b>10087 <b>C. </b>10089 <b>D. </b>10085

<b>Câu 42:</b> Tổng các nghiệm thuộc khoảng

0;2

của phương trình 3cos<i>x </i> 1 0 <sub> là</sub>

<b>A. </b>0 <b>B. </b>4π <b>C. </b>3π <b>D. </b>2π

<b>Câu 43:</b> Một máy bay có ba động cơ I, II, III hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I, II, IIIchạy tốt tương ứng là 0,9; 0,8; 0,7.Máy bay hoạt động được nếu ít nhất một trong ba động cơ trên chạytốt. Xác suất để máy bay hoạt động được là:

<b>A. </b>0,006 <b>B. </b>0,504 <b>C. </b>0,994 <b>D. </b>0,496

<b>Câu 44:</b> Hàm số <i>y</i>11 4cos 3<i>x</i> có bao nhiêu giá trị nguyên dương?

<b>A. </b>16 <b>B. </b>15 <b>C. </b>23 <b>D. </b>14

<b>Câu 45:</b> Có 40 người đăng kí chơi ít nhất một trong hai mơn bóng đá và cầu lơng. Trong đó có 30 ngườiđăng kí bóng đá, 25 người đăng kí cầu lơng. Số người đăng kí cả hai môn là:

<b>A. </b>25 <b>B. </b>5 <b>C. </b>10 <b>D. </b>15

<b>Câu 46:</b> Trong một hộp có hai viên bi trắng và tám viên bi đen, lấy ngẫu nhiên hai viên bi bỏ ra ngoài, rồilấy tiếp một viên bi. Xác suất để viên bi thứ ba được viên bi trắng là:

<b>A. </b>0,012 <b>B. </b>0,0146 <b>C. </b>0,002 <b>D. </b>0,2

<b>Câu 47:</b> Tìm số hạng đầu và công bội <i>q</i> của cấp số nhân ( )<i>un</i> <sub> biết </sub>

6

7

192384

<i>u</i><i>u</i>

 



<b>A. </b><i>u </i>1 6,q 2 <b><sub>B. </sub></b><i>u </i>1 5,q 2 <b><sub>C. </sub></b><i>u </i>1 6,q 3 <b><sub>D. </sub></b><i>u </i>1 5,q 3

<b>Câu 48:</b> Cho dãy số ( )<i>un</i> <sub> với </sub>

*

1 1 1 <sub>…</sub> 1 <sub> (</sub> <sub>)</sub>

1.3 3.5 5.7 (2 1)(2 1)<i>n</i>

<i>u</i> <i>n</i>

<i>n</i> <i>n</i>

      

   <sub> . Số hạng thứ</sub>

100<sub> của dãy số nhận giá trị nào?</sub>

<b>A. </b>

100

201 <b><sub>B. </sub></b>

100

203 <b><sub>C. </sub></b>

100

99 <b><sub>D. </sub></b>

1000099.201<b>Câu 49:</b> Cho đa giác đều 100 đỉnh. Số tam giác tù có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác là:

<b>A. </b>

249

<i>100C</i>

<b>B. </b>

250

<i>50C</i>

<b>C. </b>

249

<i>50C</i>

<b>D. </b>

250

<i>100C</i>

<b>Câu 50:</b> Phép tịnh tiến theo <i>v </i>

3;2

biến đường thẳng <i>x</i> 5<i>y</i>3 0 thành đường thẳng nào?

<b>A. </b><i>x</i> 5<i>y</i> 10 0 <b>B. </b><i>x</i> 5<i>y</i>16 0 <b>C. </b><i>x</i>5<i>y</i>16 0 <b>D. </b><i>x</i> 5<i>y</i>10 0

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

-ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 132

<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>10</b> <b>11</b> <b>12</b> <b>13</b> <b>14</b> <b>15</b> <b>16</b> <b>17</b> <b>18 19</b> <b>20</b> <b>21</b> <b>22</b> <b>23</b> <b>24</b> <b>25</b>

<b>B</b> <b>D</b> <b>D</b> <b>B</b> <b>A</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>A</b> <b>A</b> <b>A</b> <b>A</b> <b>D</b> <b>B</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>C</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>C</b> <b>C</b> <b>B</b> <b>B</b> <b>D</b> <b>A</b>

<b>26 27</b> <b>28</b> <b>29</b> <b>30</b> <b>31</b> <b>32</b> <b>33</b> <b>34</b> <b>35</b> <b>36</b> <b>37</b> <b>38</b> <b>39</b> <b>40</b> <b>41</b> <b>42</b> <b>43 44</b> <b>45</b> <b>46</b> <b>47</b> <b>48</b> <b>49</b> <b>50</b>

</div><!-links->

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button