Đề thi

Các Dạng Bài Tập Hóa 8 Chương 2 Violet, Bài Tập Hóa Học Lớp 8

… ( 28 % Cu, 28 , 8% Mg, 43 ,2% Al). 21 . Đặt x và y lần lợt là sè mol cña Mg, MgCO31. Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 ↑ x mol x mol MgCO3 + 2HCl → MgCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O y mol y mol CO 2 … – 2, 4 = 2 (g)MgO + 2HCl → MgCl 2 + H 2 O40 g 2 mol 2 g y mol40 2 2 .2 y 0,1 2 y 40= → = = (mol).Tæng sè mol HCl tham gia phản ứng :0 ,2 + y = 0 ,2 +0,1 = 0,3 (mol)Thể tích dd HCl 2M … họcC + O 2 ot CO 2 C + CO 2 ot→ 2CO3CO + Fe 2 O3 ot→3CO 2 + 2FeCaCO3 ot→ CaO + CO 2 CaO + SiO 2 ot→CaSiO3C + O 2 ot→ CO 2 2Mn + O 2 ot→ 2MnO…

Đang xem: Bài tập hóa 8 chương 2 violet

… sau:a)1x161x1x1x1x 2 −=+−−−+b)02x7x2x1x4x 12 2=+++−+−−c)2x11x8 12 3++=+d)x10x2x5x5x5x50x2 25 x 22 2+−=−+−−+e)1xx23x5x23x2x4 2 −−+−=−+f)2x71x12xx3 2 +−=−−−+g)4x3x2x1x8x6x 2 2−+=−−−−+−h)1x1x131xxx 2 223 +−−=+−−i)x1x2x 2 2x2x 2 =−−−+j)0x23x6x5x5 2 =−++−+−k)x26x3x2xx22x2x 2 −=−−−+l)1xxx21xx31x1 23 2 ++=−−−m) … 92 8x946x964x 98 2x+++=+++h) 20 04x 20 03×11 20 02 x2−−=−−i) 27 1973x10x 29 1971x10x1973 27 x10x1971 29 x10x 22 22 −−+−−=−−+−−j) 191 980 x 21 1978x 23 1976x 25 1974x 27 1972x 29 1970×1 980 19×19 78 21 x1976 23 x1974 25 x19 72 27×1970 29 x−+−+−+−+−+−=−+−+−+−+−+−(Đề … 0k) (2x + 7) 2 = 9(x + 2) 2 l) 4(2x + 7) 2 = 9(x + 3) 2 m) (x 2 – 16) 2 – (x – 4) 2 = 0 n) (5x 2 – 2x + 10) 2 = (3x 2 + 10x – 8) 2 o)( ) ( )05x 25 13×91 22 =+−−p) 22 3 2 5x315x3+=−q) 22 1 2 x313x2−=+r) 22 x11xx11x−−=++4…. 15 13,868 500

Bài tập Hình 8 Chương 3 (Dạy thêm)

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Toán học

… Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 26 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình học Bài 68. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ?a. 4cm, 5cm, 6cm vaø 8cm, 10cm, 12cm.b. … 125 . Tứ giác ABCD coù AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.Gv: Trần Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 27 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình họca. Tính AD, DC.b. … DF vàBC. Chứng minh: ABACMFDM=.Gv: Trần Quốc Nghóa – : 0 983 . 734 349 Trang 20 Bài tập Toán 8Tập 3 Phần II: Hình học Bài 1 12. Cho hình bình hành ABCD có BÂ tù. Từ C kẻ các đường… 16 5,269 263

200 bai tap Hoa 8

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

Xem Thêm : Download Sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa 12 Ebook Pdf

… hữu cơ đợc không?A + O 2 → CO 2 + H 2 OB + O 2 → CO 2 C + O 2 → SO 2 D + O 2 → CO 2 + H 2 O + Cl 2 E + O 2 → CO 2 + Na 2 CO3F + O 2 → CO 2 + H 2 O + CaO Bài 150:Những công thức … Tính a? Bài 99:1. Cho 500g dung dịch Na 2 SO4 x% vào 400ml dung dịch BaCl 2 0,2M thấy tạothành 10, 485 g kết tủa. Tính x? 2. dung dịch A chứa 24 ,4 g hỗn hợp 2 muối Na 2 CO3 và K 2 CO3. … dịch HCl Bài 19: Cân bằng các phơng trình phản ứng:1. KMnO4 K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 2. KClO3 → KCl + O 2 3. Fe(OH) 2 + O 2 + H 2 O → Fe(OH)34. Fe3O4 + Al → Fe + Al 2 O35. Zn… 27 1,119 9

BAI SOAN HOA 8 CHUONG III

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

… 0, 125 (mol) 2 COn= = 0,75 (mol)⇒ 2 HV= 0,5 . 22 ,4= 11 ,2 (lit) 2 OV= 0 ,25 . 22 ,4= 5,6 (lit) 2 NV= 0, 125 . 22 ,4= 2 ,8 (lit) 2 COV= 0,75 . 22 ,4= 16 ,8 (lit)Kết luận 2 COV> 2 HV> … :VKhí = n . 22 ,4- Vẽ hình so sánh.V = n . 24 (lit)n = (mol) 2 HV= 1 ,25 . 22 ,4= 28 (lit) 2 NV= 3 . 22 ,4= 67 ,2 (lit)c) 2 COn= =0,01 (mol) 2 Hn= =0, 02 (mol) 2 Nn= =0, 02 (mol)n hỗn … hợp = 2 COn+ 2 Hn+ 2 Nn= 0,01 + 0, 02 + 0, 02 = 0,05 (mol)Vhỗn hợp = n hỗn hợp . 22 .4= 0,05 . 22 ,4= 1, 12 (lit) Bài tập 6/trang 67 2 Hn= = 0,5 (mol) 2 On= = 0 ,25 (mol) 2 Nn… 25 783 2

Bài tập HH 12(Chương 2)-mói

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Toán học

… cho0.=MBAM là mặt cầu đường kính AB. Bài 8: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho : MA 2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 = 2 a 2 . Bài 9: Xác định thiết diện tạo bởi … = a, AB = b, AC = c. mặt cầu đi qua 4 đỉnh A, B, C, S có bán kính bằng: a) 2 cba++b) 2 222 cba++c) 22 2 2 cba++d) Một đáp án khác.Câu 5: Khẳng định nào sau, khẳng định nào sai. Các … này. Bài 22 : Tính bán kính mặt cầu nội tiếp trong hình chóp tam giác đều có cạnh đáy a và đường cao h. Bài 23 : Hai mặt cầu (O1; R1) và (O 2 ; R 2 ) có diện tích lần lượt là V1 và V 2 . Tính… 5 780 2

Bài tập trắc nghiệm chương 2

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Vật lý

… trờng 9,8m/s 2 , chiều dài của conlắc làA. l = 24 ,8m. B. l = 24 ,8cm. C. l= 1,56m. D. l= 2, 45m.1. 68 Con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tèc träng trêng 9 ,81 m/s 2 , víi chu kú T = 2s. Chiều … = 6 ,28 cm/s. B. v = 12, 57cm/s. C. v = 31,41cm/s. D. v = 62 ,83 cm/s. 1.109 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật là 2N, gia tốc cực đạicủa vật là 2m/s 2 . … .cm)t10cos(32x=B..cm)t5cos(32x=C. .cm)t10cos(32x=D. .cm)t5cos(32x=1.107 Vật dao động điều hoà theo phơng trình: x = 2cos(4t – /3)cm. QuÃng đờng vật đi đợc trong 0 ,25 sđầu tiên làA. 4cm. B. 2cm….

Xem thêm: Top 5 Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình Học 8 Tự Luận, Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương I Hình Học Lớp 8

8 1,247 13

bài tập hóa 8

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

… nhiệt độ và tăng áp suất.Câu 7: Ở 25 oC dung dịch AgNO3 bão hòa có độ tan là 22 2g, nồng độ % của dung dịch AgNO3 là:A. 80 ,2% B. 68, 9% C. 22 ,22 % D. 111%Câu 8: Để có dung dịch NaOH nồng độ 15% … 100ml.D. Hòa tan 8g CuSO4 vào 92g nước.Câu 10: Cho các công thức hóa học sau: KOH, HCl, CaCl 2 , Al 2 O3, Mg(OH) 2 , H 2 SO4, Ca3(PO4) 2 , SO3, Ba (OH) 2 , HNO3, NO 2 , NaOH.a) Dãy … 1oC; 0 atm C. 0oC; 1 atmD. 20 oC; 1 atmCâu 12: Ở đkc, một mol của bất kì chất khí nào cũng chiếm một thể tích là:A. 24 , 2 lít B. 24 ,2 ml C. 22 ,4 lít D. 22 ,4 mlCâu13: khối lượng mol là:A…. 6 868 20

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 5

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

… CH 2 )(nCH3vàCH 2 CH )(nCl 22 . a) H 2 NCH 2 COOH + NaOH H 2 NCH 2 COONa + H 2 Ob) H 2 NCH 2 COOH + C 2 H5OH HClơ H 2 NCH 2 COOC 2 H5 + H 2 O 23 . Phân biệt :a) Tơ tổng hợp và tơ tằm : Đốt 2 loại … :CH 2 =CH 2 + Br 2 → CH 2 Br – CH 2 Br 8. CH 2 =CH 2 + H 2 O axit→ C 2 H5OHC 2 H5OH + O 2 men giÊm→ CH3COOH + H 2 O9. C 2 H5OH + CH3COOH 2 4H SOơ CH3COOC 2 H5 … CH3COOC 2 H5 + H 2 O2C 2 H5OH + 2K → 2C 2 H5OK + H 2 C 2 H5OH + 3O 2 ot→ 2CO 2 + 3H 2 O10. Đốt lần lợt từng chất trong không khí. Chất không cháy là H 2 O, 2 chất kia cháy :C 2 H5OH… 26 5,275 80

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

… thếCH4+Cl 2 asCH3Cl+ HClC6H6 + Br 2 Fe C6H5Br+ HBrPhản ứng cộngC 2 H4 + Br 2 C 2 H4Br 2 C 2 H 2 + 2Br 2 C 2 H 2 Br4(Phản ứng 2 giai đoạn)C6H6 + 3Cl 2 as→C6H6Cl6 … H. 2. Tổng kết về hiđrocacbonAn kan An ken An kin Aren1.Công thức tổng quátCnH2n +2 ( n 1 , nguyên)CnH2n (n 2 , nguyên)CnH2n -2 (n 2, nguyên)CnH2n-6 ( n 6 , nguyên) 2. Đặc … tử C 2 H6O có 2 công thức cấu tạo øng víi 2 chÊt : CH3 – CH 2 – OH CH3 O CH3(Rợu etylic) (Đimetyl ete)V. Phân loại các chất hữu cơCH 2 CH3CH 2 CH3 ; CHCH3CH3 ;CH3H 2 CCH 2 CH 2 (mạch… 4 3,192 77

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 3

Xem Thêm : Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 12 Violet, Tiếng Anh Violet Xịn

Danh mục: Hóa học

… CO 2 →2CO 2. 2CO + O 2 →2CO 2 3. CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO3) 2 4. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO3 + H 2 O100 2 mol 1 mol0 ,25 mol 0 ,25 2 2 4H SOm = n.M = 0 ,25 98 12, 25 2 ì … (1) 2.

Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Hóa 2017 Có Đáp Án Violet, Đề Thi Thử Thpt Qg Môn Hóa Học 2017 Có Đa (Soạn

2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2 ↑ (2) 3. Na 2 O + H 2 SO4 → Na 2 SO4 + H 2 O (3)4. Na 2 SO4 + Ba(NO3) 2 → BaSO4 ↓+ 2NaNO3(4)5. Na 2 O + H 2 O → 2NaOH (5)6. Na 2 SO4 … I 2 C. I 2 , Br 2 , Cl 2 , F 2 B. S, Cl 2 , F 2 , O 2 D. F 2 , Cl 2 , S, N 2 4. DÃy các đơn chất có tính chất hóa học tơng tự clo là : 88 3. Thành phần của dung dịch thu đợc sau thí nghiệm 2…

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16