Đề thi

Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 có đáp án năm 2023 sách mới (30 đề)

Với bộ 3 Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 năm học 2022 – 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 6.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (3 đề)

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

s

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Giữa kì 2 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (3 đề) đọc như thế nào?

A. Hai phần ba

B. Âm hai phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

Câu 3: Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau.

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M.

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song.

Câu 6: Chiếc bút chì trong hình vẽ dưới đây có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 cm.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

c) 21,45 + (-13,24)

d) 123,5 – 14,6 . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x + 3,25 = 6,15

b)

c)

Bài 3 (1,5 điểm): Một nhà thầu xây dựng nhận xây cất một ngôi nhà với chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5% và nhà thầu đã đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm; OB = 6 cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C trên tia Ox sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 có đáp án (3 đề) đọc như thế nào?

A. Hai phần ba

B. Âm hai phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Giải thích:

Phân số -23 đọc là âm hai phần ba.

Vậy chọn B.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

A. 14

B. 34

C. 12

D. 23.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3phần.

Do đó, phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ trên là: 34

Vậy chọn B.

Câu 3: Làm tròn số 79,8245 đến chữ số thập phân thứ hai là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Giải thích:

Chữ số thập phân thứ hai của số 79,8245 là 2.

Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân thứ hai giữ nguyên là 2 và bỏ các chữ số từ chữ số thập phân thứ ba trở đi.

Vậy số 79,8245 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là 79,82.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu nào sau đây là đúng?

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, điểm A nằm trên đường thẳng d nên ký hiệu A ∈ d.

Điểm B không nằm đường thẳng d nên ký hiệu B ∉ d.

Vậy chọn C.

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau.

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song.

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M.

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song.

Giải thích:

Các phát biểu A, C, D đúng.

Phát biểu B sai vì hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song hoặc trùng nhau.

Vậy chọn B.

Câu 6: Chiếc bút chì trong hình vẽ dưới đây có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 cm.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, một đầu của chiếc bút chì trùng với vạch số 0 và đầu kia trùng với vạch số 8.

Do đó chiếc bút chì có độ dài 8 cm.

Vậy chọn A.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

c) 21,45 + (-13,24)

= 21,45 -13,24

= 8,21.

d) 123,5 – 14,6 . 2

= 123,5 – 29,2

= 94,3.

Bài 2 (1,5 điểm):

a) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Bài 3 (1,5 điểm):

Cách 1:

Nếu xem số tiền nhà thầu nhận xây nhà ban đầu là 100% thì số tiền xây nhà sau khi bớt so với số tiền ban đầu là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số tiền chủ nhà xin hạ bớt là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số tiền nhà thầu nhận xây nhà là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số tiền nhà thầu nhận xây nhà là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

a) Trên tia Ox, ta có OA < OB (vì 2 cm < 4 cm)

Do đó, điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 cm.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì:

+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:

AC = BC = AB2 = 32 = 1,5 (cm)

Điểm C nằm giữa hai điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (cùng thuộc tia Ox)

+ BC < OB (1,5 cm < 6 cm)

Vì điểm C nằm giữa hai điểm O và B nên:

OC + BC = OB

OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 cm.

Bài 5 (0,5 điểm):

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Giữa kì 2 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

Câu 3: Làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng. B. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.D. Ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Bài 3 (2 điểm): Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.

a) Tính số học sinh giỏi của lớp.

b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn BC.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy so sánh

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Giữa kì 2 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

Câu 2:Tính tổng ?

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Điểm K nằm giữa hai điểm nào?

A. Điểm M và điểm H. B. Điểm M và điểm N. C. Điểm H và điểm N.D. Điểm O và điểm M.

Câu 5: Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Câu 6: Nếu A và B là hai điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai đường thẳng khác nhau

B. AB và BA là hai đoạn thẳng trùng nhau

C. AB và BA là hai cách gọi của cùng một tia

D. AB và BA là hai tia đối nhau

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Tìm x:

Bài 2 (2 điểm): Một trư­ờng học có 1 200 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm tổng số, số học sinh khá chiếm tổng số, số còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của tr­ường này.

Bài 3 (2 điểm):Một xe hàng có khối lượng khi không chở hàng hoá là 6 tấn. Trên xe chở 4 thùng hàng, mỗi thùng có khối lượng là 1,2 tấn. Một cây cầu có biển chỉ dẫn cho phép các xe có khối lượng không quá 10 tấn đi qua. Hỏi xe hàng trên có được phép qua cầu không?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5 cm,

OB = 10 cm.

a) Chứng minh A nằm giữa O và B. Tính AB.

b) Điểm A có là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao cho OC = 4 cm. Tính BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh: .

Xem thử

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button