Toán học

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay

Để học tốt Toán lớp 9, phần dưới đây liệt kê Top 9 Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài thi Toán lớp 9.

  • Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án
  • Top 3 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai?

A. AB.AC = BC.AH B. BC. BH = AB2

C. AC2 = HC.BC D. AH2 = AB.AC

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A thì tan B bằng:

Câu 3: Cho tam giác BDC vuông tại D, ∠B = 60o, BD = 3 cm. Độ dài cạnh DC bằng:

A.3 cm B.3√3 cm C.√3 cm D.12 cm

Cho hình vẽ (sử dụng cho câu 4 và 5), biết tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; BC = 15 cm

Câu 4: Độ dài đoạn AC là:

A. 6 cm B. 12 cm C. 9 cm D. 15 cm

Câu 5: Độ dài đoạn HC là:

A. 3 cm B. 5 cm C. 12 cm D. 9,6 cm

Câu 6: Giá trị của biểu thức B = cos 62o-sin28o là:

A. 0 B. 2 cos62o C. 2 sin28o D. 0,5

Câu 7: Cho α là góc nhọn, hệ thức nào sau đây là đúng:

Câu 8: Góc nhọn α có cosα = 0,3865 thì số đo của góc α là:

A.65o B.67o C.69o D.71o

Câu 9: Trong một tam giác vuông, biết cos⁡α = 2/3. Tính tan α

Câu 10: Đẳng thức nào sau đây là đúng:

A.sin 50o = cos 30o B.tan 40o = cotg 60o

C.cotg 50o = tan 45o D.sin 58o = cos 32o

Hướng dẫn giải

1.D 2.C 3.B 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.A 10.D

Câu 1: Chọn đáp án D

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 90o

⇒ tan⁡B = cotgC

Chọn đáp án C

Câu 3: Tam giác ABC vuông cân tại A

⇒ AB2 + AC2 = BC2 ⇒ 2AB2 = BC2

⇒ 2AB2 = 36 ⇒ AB2 = 18 ⇒ AB = 3√2

Chọn đáp án A

Câu 4: DC = BD. tan ⁡ B = 3√3 cm

Câu 5: Theo hệ thức lượng trong tam giác:

Câu 6: Do 62o + 28o = 90o nên cos62o = sin28o

⇒ B = cos 62o – sin 28o

Chọn đáp án A

Câu 7: Ta có: sin2α + cos2α = tan⁡α.cotgα = 1

Chọn đáp án C

Câu 8: Chọn đáp án B

Câu 9: Ta có:

Chọn đáp án A

Câu 10: Chọn đáp án D

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Đề bài

Câu 1: Cho biết tan⁡ α = 1, vậy cot⁡α là:

A. 1 B. 0,5 C. 0,75 D. 0,667

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Hãy chọn câu đúng nhất

A. BA2 = BC.CH

B. BA2 = BC.BH

C. BA2 = BC2 + AC2

D. Cả 3 ý A,B,C đều sai

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây không đúng:

A. sin ⁡B = cos ⁡C

B. sin2B + cos2B = 1

C. cos⁡ B = sin⁡( 90o – B)

D. sin⁡ C = cos⁡ ( 90o – B)

Câu 4: Cho α + β= 90o, ta có:

A.sinα = sinβ B.tanα.cotβ = 1

C.sin2α + cos2β = 1 D.tanα = cosβ/cosα

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm; CH = 16 cm. Tính độ dài đoạn AB

A.4cm B.5 cm C.4√5 cm D.12 cm

Câu 6: Tính độ dài đoạn AH trên hình 1

A.8 cm B. 12 cm C. 4 cm D. 6 cm

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 5 cm, ∠C = 30o. Trường hợp nào sau đây là đúng:

Câu 8: Giá trị của biểu thức sin 36o – cos 54o là:

A.0 B.1 C.2 sin 36o D.2 cos 54o

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 25, AC = 15. Số đo của góc C bằng:

A. 53o B. 52o C. 51o D. 50o

Câu 10: Trong các câu sau đây, câu nào sai:

A.sin 20o < sin 35o B.sin 35o > cos 40o

C.cos 40o > sin 20o D.cos 20o > sin⁡ 35o

Hướng dẫn giải

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.A 10.B

Câu 1: Ta có: tanα.cotgα = 1 ⇒ cotgα = 1

Chọn đáp án A

Câu 2: Chọn đáp án B

Câu 3: sin C = cos⁡ ( 90o – B) = cos C (sai)

Chọn đáp án D

Câu 4: α + β = 90o ⇒ cosβ = sinα

Chọn đáp án D

Câu 5: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

AB2 = BH.BC = 4.(4 + 16) = 80 ⇒ AB = 4√5 cm

Chọn đáp án C

Câu 6: Ta có: AH2 = BH.CH = 4.16 = 64 ⇒ AH = 8 cm

Chọn đáp án A

Câu 7: AB = BC.sin C = 5.sin 30o = 2,5 cm

Chọn đáp án B

Câu 8: Chọn đáp án A

Câu 9:

Chọn đáp án A

Câu 10: Chọn đáp án B

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm – Tự luận)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Câu nào trong các câu sau đây là sai?

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có ∠C = α. Câu nào sau đây là đúng?

Câu 3: Biết α là góc nhọn và cosα = 0,645. Số đo góc nhọn α là:

A. 50o B. 49o C. 48o D. 47o

Câu 4: Cho α + β= 90o, câu nào sau đây là đúng?

Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm

a) Chứng minh tam giác ABC vuông

b) Kẻ đường cao AH. Tính AH, BH, CH

c) Tìm tỷ số lượng giác của góc B

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.C 3.A 4.B

Phần tự luận (6 điểm)

a) Xét tam giác ABC có:

AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100 = BC2

2 Tam giác ABC vuông tại A.

b) Xét tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao nên ta có:

AB2 = BH.BC

AC2 = CH.BC

AH.BC = AB.AC

Vậy AH = 4,8 cm; BH = 3,6 cm; CH = 6,4 cm

c) Xét tam giác ABC vuông tại A có:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 2: Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A.sin 50o = cos 30o B.tan 40o = cotg 60o

C.cotg 50o = tan 45o D.sin 58o = cos 32o

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 6cm; ∠B = 30o. Trường hợp nào sau đây là đúng?

A.AB = 3 cm B.AB = 3√3 cm

C.AC = 3 cm D.AC = 3√2 cm

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A tan⁡B = 3/4. Khi đó, cosC bằng:

A.cos⁡ C = 4/5 B.cosC = 3/5 C.cosC = 4/3 D.cosC = 5/4

Phần tự luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH

a) Tính BC, AH, ∠B ; ∠C

b) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC.

Chứng minh rằng: AE. AB = AF. AC

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. C 2.D 3.A 4.B

Câu 4:

Lại có:

sin2B + cos2B = 1 ⇔ sin2B + 16/9 sin2B = 1

⇔ sin2B = 9/25 ⇒ sinB = 3/5

∠B + ∠C = 90o ⇒ sin⁡B = cosC = 3/5

Phần tự luận (6 điểm)

a) Xét tam giác ABC vuông tại A có:

AB2 + AC2 = BC2 ⇒

Ta có:

AH.BC = AB.AC ⇒

sin⁡B = AC/BC = 4/5 ⇒ ∠B = 53,1o

⇒ ∠C = 90o- ∠B = 36,9o

b) Xét tam giác ABH vuông tại H có HE là đường cao

⇒ AE.AB = AH2 (1)

Xét tam giác AHC vuông tại H có HF là đường cao

⇒ AF.AC = AH2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ AE.AB = AF.AC

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 5)

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng:

a) AB. AK = HB. HC

c) Cho ∠B = 30o, AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH

Câu 2: Cho α là góc nhọn và cosα = 3/4

Hãy tìm sinα, tanα và cotgα

Hướng dẫn giải

Câu 1:

a) Xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

⇒ AH2 = HC.HB (1)

Xét tam giác AHB vuông tại H có đường cao HK

⇒ AH2 = AK.AB (2)

Từ (1) và (2) ⇒ AK.AB = HC.HB

b) Xét tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC

AC2 = CH.CB

c) Xét tam giác ABC vuông tại A có ∠B = 30o, AC = 6 cm:

AB = AC.cotgB = 6.cotg 30o = 2√3 (cm)

AC = BC.sin⁡B ⇒

Tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao nên

AH.BC = AB.AC ⇒

Câu 2:

Vì α là góc nhọn nên ta có sinα > 0.

Ta lại có: sin2α + cos2α = 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 hình học Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 6)

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC có ∠B = 65o; ∠C =45o; AB=2,8 cm. Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó.

Câu 2: Cho biết

Tính tanα

Hướng dẫn giải

Câu 1:

Ta có: ∠A + ∠B + ∠C = 180o

⇒ ∠A = 180o- ∠B – ∠C = 180o – 65o – 45o = 70o

Kẻ đường cao AH

Xét tam giác ABH vuông tại H có:

AH = AB.sin B = 2,8.sin 65o ≈ 2,54 cm

BH = AB.cos 65o = 2,8.cos 65o ≈ 1,18 cm

Xét tam giác AHC vuông tại H có:

HC = AH.cotg C = 2,54.cotg 45o ≈ 2,54 cm

Ta có: BC = BH + HC = 1,18 + 2,54 = 3,72 cm

Vậy ∠A = 70o; AC = 3,59 cm; BC= 3,72 cm

Câu 2:

⇔ cosα + sinα = 5(cosα – sinα)

⇔ cosα + sinα = 5cosα – 5sinα

⇔ 6sinα = 4cosα

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số có đáp án (9 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số có đáp án (9 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học có đáp án (9 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án (10 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số có đáp án (9 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án (8 đề)
  • Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học có đáp án (4 đề)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của pgdchiemhoa.edu.vn Xin cảm ơn!

Lộc Phạm

Lộc Phậm là biên tập nội dung tại website pgdchiemhoa.edu.vn. Anh tốt nghiệp đại học Bách Khóa với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14094458:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 unrecognized name in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16

Warning: file_get_contents(https://poltekkeskupang.info/cks.txt): failed to open stream: operation failed in /home/pbncom/public_html/pgdchiemhoa.edu.vn/wp-content/themes/jannah/footer.php on line 16