Lượt xem: 2244 | Gửi lúc: 10:30' 24/11/2016
Bookmark and Share

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 42 /KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Chiêm Hóa, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở năm học 2016-2017

 

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện Quy định tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-SGDĐT ngày 22/9/2015 của Giám đốc Sở GDĐT Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quy định thi học sinh giỏi);

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-SGDĐT ngày 19/9/2016 của Sở GDĐT Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2016-2017;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Công tác tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi ở các cấp học nhằm: Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, khuyến khích học sinh học tập làm chủ tri thức, tăng tính chủ động, sáng tạo trong học tập; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng công tác quản lý của các nhà trường.

Căn cứ kết quả thi chọn học sinh giỏi để đánh giá hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và kết quả công tác của các đơn vị trường THCS năm học 2016-2017.

2. Yêu cầu

Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu phải được thực hiện từ cấp trường đến cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các trường học phải tổ chức tốt khâu phát hiện học sinh năng khiếu, tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng cho học sinh các đội tuyển để tham dự các kỳ thi ở cấp cao hơn đạt hiệu quả và chất lượng; ưu tiên bố trí giáo viên, kinh phí và các điều kiện khác để tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tổ chức thi và tham gia thi chọn học sinh giỏi các cấp.

Tất cả các khâu tổ chức thi (ra đề, in sao, coi thi, chấm thi, xét giải) phải đảm bảo tuyệt đối khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên và học sinh. Việc ra đề thi phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp và phân loại được các đối tượng học sinh.

II. TỔ CHỨC CÁC KỲ THI

1. Thi giải toán trên máy tính cầm tay

1.1. Cấp huyện

1.1.1. Khối 8, 9

a) Môn thi, thời gian, địa điểm dự thi

- Môn thi: Toán THCS.

- Thời gian thi: 90 phút.

- Ngày thi: Chủ nhật, ngày 27/11/2016 (7 giờ 00 phút khai mạc kỳ thi; 8 giờ 00 phút bắt đầu tính giờ làm bài).

- Địa điểm thi: Tại Trường THCS Vĩnh Lộc.      

b) Nội dung thi: Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) do Bộ GDĐT ban hành, tính đến hết tuần thứ 12 theo phân phối chương trình (PPCT) lớp 8, 9 THCS.

c) Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp THCS có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ II năm học 2015-2016 từ khá trở lên và được chọn vào đội tuyển của trường dự thi cấp huyện.

d) Đăng ký dự thi:

Mỗi trường đăng ký tối đa 05 thí sinh, riêng Trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 10 thí sinh. Nộp danh sách dự thi (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ: tmtung@pgdchiemhoa.edu.vn (Đ/c Trần Minh Tùng) trước ngày 15/11/2016.

e) Thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh, tổ chức ôn luyện:

- Thời gian thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh được tổ chức vào 14 giờ, ngày 03/12/2016 tại tầng 3, nhà làm việc Phòng GDĐT.

- Đối tượng dự thi: Những học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp huyện.

- Số lượng học sinh được tuyển chọn dự thi cấp tỉnh: Tối đa 20 học sinh. Trong đó: Khối 9, tối đa 12 học sinh; khối 8, tối đa 12 học sinh.

 Riêng học sinh khối 8 để được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh thì ngoài việc có kiến thức chương trình lớp 8 thì phải có kiến thức đến hết tuần 16 của chương trình Toán lớp 9 (Do Sở GDĐT tổ chức thi theo đề lớp 9). Vì vậy, các trường cần có phương pháp để bồi dưỡng cho những học sinh này thì mới có thể tham gia thi cấp tỉnh.

- Dự kiến Phòng GDĐT sẽ tổ chức ôn luyện tập trung đối với những học sinh trong đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Cụ thể:

+ Thời gian ôn luyện bắt đầu từ ngày 04/12/2016 đến hết ngày 14/01/2016 tại Trường THCS Vĩnh Lộc.

+ Giáo viên tham gia giảng dạy là những giáo viên có kinh nghiệm, phương pháp, chuyên môn tốt và nhiều năm có học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi về giải toán trên MTCT.

e) Một số điểm cần chú ý

- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi (đề thi có phần trống để ghi đáp số và ghi các bước giải bài), không làm bài vào giấy thi thông thường hoặc giấy khác.

- Thí sinh được phép mang vào phòng thi máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

1.1.2. Khối 6, 7

a) Môn thi, thời gian, địa điểm dự thi

- Môn thi: Toán THCS.

- Thời gian thi: 90 phút.

- Ngày thi: Chủ nhật, ngày 16/4/2017 (7 giờ 00 phút khai mạc kỳ thi; 8 giờ 00 phút bắt đầu tính giờ làm bài).

- Địa điểm thi: Tại Trường THCS Vĩnh Lộc.      

b) Nội dung thi: Nội dung thi trong phạm vi chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành, tính đến hết tuần thứ 31 theo PPCT lớp 6, 7 THCS.

c) Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh đang học lớp 6, 7 cấp THCS có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 2015-2016 từ khá trở lên và được chọn vào đội tuyển của trường dự thi cấp huyện.

d) Đăng ký dự thi:

Mỗi trường đăng ký tối đa 05 thí sinh, riêng Trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 10 thí sinh. Nộp danh sách dự thi (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ: tmtung@pgdchiemhoa.edu.vn (Đ/c Trần Minh Tùng) trước ngày 26/3/2017.

e) Một số điểm cần chú ý

Thực hiện tương tự như kỳ thi cấp huyện của khối 8, 9.

1.2. Cấp tỉnh

a) Môn thi, thời gian, địa điểm dự thi

- Môn thi: Toán THCS.

- Thời gian thi: 90 phút.

- Lịch thi:

+ 15h00 ngày 14/01/2017: Học sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi để xem số báo danh, phòng thi và học tập Quy chế thi.

+ 07giờ 30 ngày 15/01/2017: Khai mạc và tổ chức thi.

- Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.    

b) Nội dung thi: Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành, tính đến hết tuần thứ 19 theo PPCT lớp 9 THCS.

c) Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh đang học lớp 9 (hoặc lớp 8) THCS có kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 2016-2017 từ khá trở lên và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi cấp tỉnh.

2. Thi Sáng tạo Khoa học, kỹ thuật

a) Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, lớp 9 THCS.

b) Thời gian tổ chức thi:

- Cấp huyện: Chủ nhật, ngày 04/12/2016;

- Cấp tỉnh: Thứ Hai, từ ngày 09/01 đến ngày 10/01/2017.

(Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 20/4/2016 của Phòng GDĐT về tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp huyện và tham gia cuộc thi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017).

3. Thi chọn học sinh giỏi khối 6, 7, 8, 9

3.1. Cấp huyện

3.1.1. Lần 1: Thi chọn học sinh giỏi 09 môn lớp 9, 05 môn lớp 8

a) Thời gian tổ chức thi:

Lớp 8, 9: Chủ nhật, ngày 11/12/2016 (7 giờ 00 phút khai mạc kỳ thi; 8 giờ 00 phút bắt đầu tính giờ làm bài).

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, địa điểm thi:

- Môn thi:

+ Khối 9: Thi 09 môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh;

+ Khối 8: Thi 05 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh và Tin học;

- Hình thức thi: Tự luận đối với tất cả các môn thi; riêng môn Tin học thi thực hành trên máy vi tính, môn Tiếng Anh thi kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

- Thời gian làm bài thi: Lớp 9: 150 phút; lớp 8: 120 phút.

- Địa điểm tổ chức thi: Tất cả các môn thi được tổ chức tại Trường THPT Chiêm Hoá.

c) Phạm vi nội dung thi:

Trong phạm vi chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tính đến hết tuần thứ 15 theo PPCT THCS (Với môn Tin học, các đơn vị tập trung ôn tập chương trình Tin học tự chọn lớp 8).

d) Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Là học sinh đang học lớp 8, 9 cấp THCS.

- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ II năm học 2015-2016 từ khá trở lên và được chọn vào đội tuyển của trường dự thi cấp huyện.

e) Đăng ký dự thi:

Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 thí sinh/môn thi, riêng trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 6 thí sinh/môn thi (Khuyến khích các trường không có phòng máy vi tính, không có giáo viên dạy Tin học nhưng học sinh vẫn được học bằng các hình thức khác đăng ký dự thi).

Các trường gửi danh sách đăng ký trước ngày 01/12/2016 về địa chỉ email: msnguyen1974@gmail.com (Đ/c Ma Sỹ Nguyên, Viên chức biệt phái).

f) Một số chú ý đối với những môn thi sử dụng máy vi tính (Thực hiện theo Quy định thi học sinh giỏi).

g) Thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh, tổ chức ôn luyện:

- Thời gian thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh lớp 8, 9 được tổ chức vào 14 giờ, ngày 04/01/2017 tại Trường THCS Vĩnh Lộc.

- Đối tượng dự tuyển: Học sinh đạt giải cấp huyện các môn thi.

Riêng học sinh lớp 8 thi môn Tin học: Để được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi cấp tỉnh thì ngoài việc có kiến thức chương trình lớp 8 thì phải có khả năng thi theo đề lớp 9 (Do Sở GDĐT tổ chức thi theo đề lớp 9). Vì vậy, các trường cần có phương pháp để bồi dưỡng cho những học sinh này thì mới có thể tham gia thi cấp tỉnh.

- Số lượng thí sinh trong đội tuyển: Căn cứ kết quả thi chọn học sinh vào đội tuyển, Phòng GDĐT sẽ chọn tối đa mỗi môn dự thi lớp 8, 9 có 15 thí sinh tham dự kỳ thi cấp tỉnh.

- Việc tổ chức ôn luyện đội tuyển dự thi cấp tỉnh: Căn cứ kết quả tuyển chọn đội tuyển, Phòng GDĐT sẽ có Văn bản chỉ đạo cụ thể việc tổ chức ôn luyện dưới hình thức ôn tập trung hoặc ôn riêng theo đơn vị trường. Thời gian ôn luyện bắt đầu từ ngày 09/01/2017 đến hết ngày 17/3/2017.

3.1.2. Lần 2: Thi chọn học sinh giỏi 08 môn lớp 6, 7 và 04 môn lớp 8

a) Thời gian tổ chức thi:

Chủ nhật, ngày 23/4/2017 (7 giờ 00 phút khai mạc kỳ thi; 8 giờ 00 phút bắt đầu tính giờ làm bài).

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, địa điểm thi:

- Môn thi:

+ Khối 8: Thi 04 môn: Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý;

+ Khối 6, 7: Thi 08 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học.

- Hình thức thi: Tự luận đối với tất cả các môn thi; riêng môn Tin học thi thực hành trên máy vi tính.

- Thời gian làm bài thi: Lớp 6, 7, 8: 120 phút.

- Địa điểm tổ chức thi: Trường THPT Chiêm Hoá.

c) Phạm vi nội dung thi:

Trong phạm vi chương trình GDPT do Bộ GDĐT ban hành; tính đến hết tuần thứ 32 theo PPCT THCS.

d) Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Là học sinh đang học lớp 6, 7, 8 cấp THCS.

- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực học kỳ I năm học 2016-2017 từ khá trở lên và được chọn vào đội tuyển của trường dự thi cấp huyện.

e) Đăng ký dự thi:

Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 thí sinh/môn thi, riêng trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 6 thí sinh/môn thi. Gửi danh sách đăng ký trước ngày 14/4/2017 về địa chỉ email: msnguyen1974@gmail.com (Đ/c Ma Sỹ Nguyên, Viên chức biệt phái).

3.2. Cấp tỉnh

3.2.1. Thi chọn học sinh giỏi lớp 8 THCS cấp tỉnh

a) Thời gian tổ chức thi:

- 15h00 ngày 18/3/2017: Học sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi để xem số báo danh, phòng thi và học tập Quy chế thi.

- 07giờ 00 ngày 19/3/2017: khai mạc kỳ thi.

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, địa điểm thi:

- Môn thi: Thi 04 môn/khối (gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Vật lí, Tiếng Anh).

- Hình thức thi: Tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

- Thời gian làm bài thi: 120 phút.

- Địa điểm thi: Trường THPT Tân Trào, T.P Tuyên Quang.

c) Phạm vi nội dung thi:

Nội dung thi trong phạm vi chương trình GDPT do Bộ GDĐT ban hành; tính đến hết tuần thứ 27 theo PPCT lớp 8 THCS.

d) Đối tượng và điều kiện dự thi

- Là học sinh đang học lớp 8 và được tuyển chọn vào đội tuyển của huyện dự thi cấp tỉnh;

- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực học kì I năm học 2016-2017 từ khá trở lên.

3.2.2. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh

a) Thời gian tổ chức thi:

- 15h00 ngày 18/3/2017: Học sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi để xem số báo danh, phòng thi và học tập Quy chế thi.

- 07giờ 00 ngày 19/3/2017: khai mạc kỳ thi.

b) Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, địa điểm thi:

- Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

- Hình thức thi: Tự luận đối với tất cả các môn thi; riêng môn Tin học thi thực hành trên máy vi tính, môn Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

- Thời gian làm bài thi: 150 phút.

- Địa điểm thi: Trường THPT Tân Trào, T.P Tuyên Quang.

c) Phạm vi nội dung thi:

Nội dung thi trong phạm vi chương trình GDPT do Bộ GDĐT ban hành; tính đến hết tuần thứ 27 theo PPCT lớp 9 THCS.

d) Đối tượng và điều kiện dự thi

- Là học sinh đang học lớp 9 và được tuyển chọn vào đội tuyển của huyện dự thi cấp tỉnh;

- Được xếp loại hạnh kiểm và học lực học kì I năm học 2016-2017 từ khá trở lên.

4. Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn

a) Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở.

b) Thời gian tổ chức thi:

- Cấp huyện: Từ ngày 11/01/2017.

- Cấp tỉnh: Tháng 3 năm 2017.

(Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 164/PGDĐT-THCS ngày 26/9/2016 của Phòng GDĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017).

5. Thi Hùng biện Tiếng Anh

5.1. Cấp huyện:

a) Thời gian, địa điểm dự thi

- Thời gian thi: Chủ nhật, ngày 15/01/2017 (khai mạc: 7 giờ 00 phút);

- Địa điểm thi: Tại Hội trường, trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hoá.

b) Nội dung, hình thức thi: Học sinh sẽ tham dự 03 nội dung như sau:

+ What’s the Topic?

Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tương ứng của từng cấp, lớp. Nội dung chiếm tỷ lệ 20% kết quả chung cuộc.

+ Are You a Good Communicator?

Học sinh sẽ xem các video với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về giao tiếp và xử lý các tình huống giao tiếp. Nội dung chiếm tỷ lệ 30% kết quả chung cuộc.

+ Who’s the Best Orator?

Học sinh sẽ tham gia hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung chiếm tỷ lệ 50% kết quả chung cuộc.

c) Đối tượng và điều kiện dự thi, đăng ký dự thi:

- Mỗi đơn vị dự thi cử 01 học sinh lớp 8 hoặc lớp 9 tham gia dự thi; riêng Trường THCS Vĩnh Lộc và Trường PTDT Nội trú huyện cử tối đa 03 học sinh dự thi.

- Đăng ký dự thi: Gửi danh sách đăng ký trước ngày 03/01/2017 về địa chỉ email: htquang@pgdchiemhoa.edu.vn (Đ/c Hà Tiến Quang, Chuyên viên phụ trách).

5.2. Cấp tỉnh:

a) Thời gian, địa điểm thi:

- Thời gian: Thứ Bảy, từ ngày 25/02 đến ngày 26/02/2017.

- Địa điểm thi: Trường PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang.

b) Đối tượng và đội tuyển dự thi:

Căn cứ kết quả của cuộc thi cấp huyện, Phòng GDĐT thành lập đội tuyển có tối đa 03 học sinh lớp 9 dự thi cấp tỉnh (Trường PTDTNT THCS huyện dự thi theo đội tuyển của Phòng GDĐT).

(Về kỳ thi này Phòng GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung sau).

6. Thi giải toán qua Internet bằng Tiếng Việt

 Mã số cuộc thi, thời gian, địa điểm thi, đội tuyển dự thi, cơ sở vật chất, cơ cấu giải thưởng và nội dung báo cáo ở từng cấp thi; ngày thi chính thức cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh theo dõi thông báo của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

Tổ chức thi ở các cấp được quy định như sau:

6.1. Thi cấp trường: Các trường tự chọn một trong các vòng thi từ 10 đến 12 để tổ chức thi cấp trường.

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Thời gian: Từ ngày 19/12/2016, kết thúc ngày 07/01/2017.

6.2. Thi cấp huyện (thi chính thức vòng 15, dự thi vòng 16)

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 03/3/2017, chia thành các ca dự thi:

+ Ca số 1 (từ 14h00 – 15h00): Khối 6, 7;

+ Ca số 2 (từ 15h30 – 16h30): Khối 8, 9;

- Địa điểm thi: Trường THCS Vĩnh Lộc và Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hoá (Nội dung này Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Những học sinh này đã tham gia thi hết vòng thi cấp trường, được tuyển chọn vào đội tuyển của trường dự thi cấp huyện và đã vượt qua vòng thi trước vòng thi cấp huyện.

- Đăng ký dự thi: Mỗi trường đăng ký tối đa 03 học sinh, riêng trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 06 học sinh. Gửi danh sách đăng ký trước ngày 21/02/2017 về địa chỉ email: msnguyen1974@gmail.com (Đ/c Ma Sỹ Nguyên, Viên chức biệt phái).

6.3. Thi cấp tỉnh (thi chính thức vòng 17, dự thi vòng 18)

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 10/3/2017, thời gian thi từ 14h00 – 15h00.

- Địa điểm thi: Trường THCS Vĩnh Lộc và Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hoá (Nội dung này Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

- Đối tượng: Học sinh 9 (hoặc lớp 8) được chọn vào đội tuyển của huyện và thi theo đề lớp 9.

- Đội tuyển dự thi: Căn cứ kết quả thi cấp huyện, Phòng GDĐT thành lập 01 đội tuyển dự thi cấp tỉnh có tối đa 15 thí sinh.

6.4. Thi cấp quốc gia: Vòng 19, ngày 14/4/2017.

Đối tượng: Học sinh lớp 9 (hoặc lớp 8) được chọn vào đội tuyển, thi theo đề lớp 9.

7. Thi giải toán qua Internet bằng Tiếng Anh

Mã số cuộc thi, thời gian, địa điểm thi, đội tuyển dự thi, cơ sở vật chất, cơ cấu giải thưởng và nội dung báo cáo ở từng cấp thi; ngày thi chính thức cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh theo dõi thông báo của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

Đối tượng dự thi các cấp: Học sinh lớp 8 (hoặc lớp 7) được chọn vào đội tuyển và thi theo đề lớp 8.

Thời gian tổ chức các vòng thi như sau:

7.1. Thi cấp trường: Vòng 7, từ ngày 19/12 đến 30/12/2016;

7.2. Thi cấp huyện: Vòng 8, từ 13h30’, ngày 16/2/2017;

- Địa điểm thi: Trường THCS Vĩnh Lộc và Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hoá (Nội dung này Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

- Đăng ký dự thi: Mỗi trường đăng ký tối đa 03 học sinh, riêng Trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 06 học sinh. Gửi danh sách đăng ký trước ngày 21/01/2017 về địa chỉ email: msnguyen1974@gmail.com (Đ/c Ma Sỹ Nguyên, Viên chức biệt phái).

7.3 Thi cấp tỉnh: Vòng 9, ngày 09/3/2017, thời gian thi từ 14h00 – 15h00.

7.4. Thi cấp quốc gia: Vòng 10, ngày 14/4/2017.

8. Thi Olympic Tiếng Anh qua Internet

 Mã số cuộc thi, thời gian, địa điểm thi, đội tuyển dự thi, cơ sở vật chất, cơ cấu giải thưởng và nội dung báo cáo ở từng cấp thi; ngày thi chính thức cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh theo dõi thông báo của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

Đối tượng học sinh dự thi ở các cấp thi, được quy định như sau:

8.1. Thi cấp trường

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Thời gian: Từ ngày 10-11/12/2016;

8.2. Thi cấp huyện

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 14/01/2017;

- Đăng ký dự thi: Mỗi trường đăng ký tối đa 03 học sinh/khối, riêng trường THCS Vĩnh Lộc đăng ký tối đa 06 học sinh. Gửi danh sách đăng ký trước ngày 03/01/2017 về địa chỉ email: msnguyen1974@gmail.com (Đ/c Ma Sỹ Nguyên, Viên chức biệt phái).

8.3. Thi cấp tỉnh

- Đối tượng: Học sinh lớp 9 (hoặc lớp 8) được chọn vào đội tuyển và thi theo đề lớp 9.

- Thời gian: Thứ Bảy, từ ngày 04/3 đến ngày 05/3/2017.

8.4. Thi cấp quốc gia

- Đối tượng: Học sinh lớp 9 (hoặc lớp 8) được chọn vào đội tuyển và thi theo đề lớp 9.

- Thời gian: Ngày 15/4/2017.

9. Thi thí nghiệm, thực hành

9.1. Thi cấp trường

Khuyến khích các trường tổ chức Hội thi thí nghiệm - thực hành cho học sinh.

9.2. Thi cấp huyện

Phòng GDĐT sẽ lựa chọn một số đội tuyển của các trường để thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh.

9.3. Thi cấp tỉnh

- Thời gian: Thứ Bảy, từ ngày 08/4 đến ngày 09/4/2017.

- Địa điểm thi: Tại TP. Tuyên Quang.

- Nội dung, hình thức thi: Theo hướng dẫn của Sở GDĐT (sẽ gửi sau).

- Đội tuyển dự thi: Phòng GDĐT thành lập đội tuyển có tối đa 02 học sinh/môn/khối lớp dự thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.1. Xây dựng Kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn thi và tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi của huyện tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia theo đúng quy định.

1.2. Tổ chức ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi và xét giải đối với các kỳ thi cấp huyện đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác bồi dưỡng, tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

1.3. Chuẩn bị kinh phí để tổ chức tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, kinh phí hỗ trợ công tác bồi dưỡng, ôn luyện và kinh phí đưa đội tuyển tham dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; tích cực tham mưu với UBND huyện và huy động các nguồn lực khác để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

1.4. Phối hợp với Điện lực Chiêm Hoá để đảm bảo có nguồn điện đủ công suất và điện áp phục vụ tổ chức các kỳ thi; phối hợp với trường THPT Chiêm Hóa, trường PTDTNT THCS huyện chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, CSVC để phục vụ tổ chức các kỳ thi.

1.5. Cấp giấy chứng nhận (hoặc giấy khen) và phần thưởng cho các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện. Cấp thẻ dự thi cho thí sinh tham dự các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức cho thí sinh dự thi học tập Quy chế thi trước kỳ thi.

1.6. Cử cán bộ, giáo viên đưa, đón, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học sinh tham dự các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng thời gian theo quy định.

1.7. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đưa kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vào tiêu chí thi đua, tiêu chí xếp loại trường trong năm học; tiến hành theo dõi và xếp hạng trường sau mỗi kỳ thi, so sánh với năm học trước.

1.8. Báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện với UBND huyện và Sở GDĐT theo quy định. Nộp ma trận đề thi, đề thi và hướng dẫn chấm chi tiết kỳ thi chọn học sinh giỏi các khối lớp THCS, thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện về Sở GDĐT theo địa chỉ email: PhongKTKD.sotuyenquang@moet.edu.vn chậm nhất 10 ngày sau ngày tổ chức kỳ thi.

2. Các trường TH&THCS, THCS, PTDTBT THCS

2.1. Căn cứ Kế hoạch của Phòng GDĐT và Quy định thi học sinh giỏi của Sở GDĐT:

- Xây dựng Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi của đơn vị, Kế hoạch phải đính kèm Biểu kế hoạch tổ chức các cuộc thi (Mẫu 02) và Biểu dự toán kinh phí, theo dõi kết quả thi (Mẫu 03) để công khai trước toàn trường. Kế hoạch xây dựng cần phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh để lựa chọn các môn dự thi cấp huyện, tỉnh nhưng cần đảm bảo tính chiến lược, toàn diện, lâu dài cho phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường;

- Triển khai Quy định của Sở, Kế hoạch Phòng GDĐT và của trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và gửi Kế hoạch về Phòng GDĐT trước ngày 15/10/2016;

- Đưa việc triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng và tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường vào nội dung kiểm tra nội bộ của trường.

2.2. Cung cấp tài liệu và phân công giáo viên có chuyên môn giỏi và tâm huyết để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị; chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tập trung xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu học tập và chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các giáo viên trong và ngoài nhà trường để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Các trường cần sử dụng nguồn kinh phí ít nhất tương đương 10% chi thường xuyên của đơn vị để mua tài liệu tham khảo bổ sung vào thư viện của trường cho giáo viên và học sinh nghiên cứu, tạo điều kiện cho học sinh khai thác các nguồn học liệu trên internet.

2.3. Phổ biến rộng rãi địa chỉ các kỳ thi trên mạng internet, các website hỗ trợ học tập có uy tín cho toàn thể học sinh; tạo điều kiện về phòng máy, cử giáo viên phụ trách hướng dẫn cho học sinh có nhu cầu đăng ký, tham gia các cuộc thi. Vận động học sinh tự mua và đọc các tạp chí hỗ trợ học tập như: Toán tuổi thơ 2 (Trung học cơ sở), Vật lý và Tuổi trẻ, ... để bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

2.4. Vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài địa bàn, Ban Đại diện cha mẹ học sinh phối hợp, ủng hộ tích cực hơn đối với công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Tổ chức các hoạt động vinh danh các học sinh đạt giải và các giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và có hình thức khen thưởng thích hợp để kịp thời động viên và nhân rộng điển hình.

2.5. Báo cáo kết quả thi cấp trường, ban hành Quyết định thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, gửi danh sách đăng ký về Phòng GDĐT bằng văn bản và qua địa chỉ email đúng mẫu biểu, địa chỉ nhận và thời hạn quy định với từng cuộc thi.

Các trường tự rà soát tiêu chuẩn: đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện liên tiếp ngay trước năm tổ chức kỳ thi được xét tăng đến tối đa 150% thí sinh theo quy định để chủ động đăng ký thêm thí sinh (kèm theo công văn đề nghị);

Nộp ma trận đề thi, đề thi và hướng dẫn chấm chi tiết kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8, 9 và thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp trường về Phòng GDĐT theo địa chỉ email: tmtung@pgdchiemhoa.edu.vn (Người nhận: Đ/c Trần Minh Tùng, Chuyên viên phụ trách) chậm nhất 10 ngày sau ngày tổ chức kỳ thi.

* Lưu ý: Sau khi các trường nộp danh sách học sinh tham gia các kỳ thi và hết thời hạn quy định, Phòng GDĐT sẽ nhập dữ liệu chung cho toàn huyện và không điều chỉnh, bổ sung các thông tin về họ và tên, môn dự thi, khối thi của học sinh. Do vậy, yêu cầu Hiệu trưởng các trường cần kiểm tra chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin của học sinh trước khi gửi danh sách đăng ký lên cấp trên.

2.6. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi của đơn vị. Cấp Thẻ dự thi cho thí sinh dự thi cấp huyện (nếu thí sinh chưa có Giấy chứng minh nhân dân). Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc đưa, đón, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng thời gian theo quy định.

3. Với các trường đặt địa điểm thi

a) Trường THPT Chiêm Hoá, Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hoá:

Phòng GDĐT đề nghị các nhà trường phối hợp, giúp đỡ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức các cuộc thi đặt tại trường.

b) Trường THCS Vĩnh Lộc:

Phòng GDĐT giao cho nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức tốt các cuộc thi theo quy định, chú ý chuẩn bị các phương án dự phòng khi gặp sự cố: Máy tính dự phòng để có thể đổi máy cho thí sinh, máy phát điện dự phòng khi xảy ra tình huống mất điện lưới, trang thiết bị y tế trường học tối thiểu phục vụ thí sinh,...

(Nội dung này, Phòng GDĐT sẽ cử chuyên viên phụ trách làm việc cụ thể với các trường trước khi tổ chức thi cấp huyện, tỉnh)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017. Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều gì vướng mắc báo cáo về Phòng GDĐT để giải quyết (qua Đ/c Hà Tiến Quang, Chuyên viên phụ trách)./.

 

(báo cáo);

Nơi nhận:

- Sở GDĐT  

- UBND huyện

- Trường THPT Chiêm Hoá

(phối hợp);

- Trường PTDTNT THCS

- Điện lực Chiêm Hoá

- LĐ, CV Phòng GDĐT;

- Các trường THCS, TH&THCS,

  PTDT Bán trú THCS (thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng GDĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Duy Thiệp